MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Погляди про державу і право Михайла Грушевського : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 (2017) Гойдало І. В.
  Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001698

Гойдало Ірина Василівна

Погляди про державу і право Михайла Грушевського : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 19 c..


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017.

У дисертації здійснено політико-правовий аналіз поглядів М. Грушевського про державу і право в межах науки історії вчень про державу і право. Визначено історіографічні та джерельні основи пізнання політико-правових поглядів М. Грушевського. Досліджено зміст та особливості виникнення, становлення, розвитку і зміни державно-правових поглядів мислителя. Охарактеризовано етапи становлення й розвитку поглядів М. Грушевського про державу і право. Розкрито бачення особливостей суспільного і державного ладу у працях М. Грушевського. Досліджено сутність правових і політичних поглядів М. Грушевського та їх втілення в законодавстві Української Народної Республіки. Проаналізовано погляди мислителя і політика про перспективи розвитку української державності.

В диссертации осуществлен политико-правовой анализ взглядов М. Грушевского о государстве и праве в рамках науки истории учений о государстве и праве. Определены историографические и источниковые основы познания политико-правовых взглядов М. Грушевского. Исследовано содержание и особенности возникновения, становления, развития и изменения государственно-правовых взглядов мислителя. Охарактеризованы этапы становления и развития взглядов М. Грушевского о государстве и праве. Раскрыто видение особенностей общественного и государственного строя в работах М. Грушевского. Исследованы сущность правовых взглядов М. Грушевского и их воплощение в законодательстве Украинской Народной Республики. Проанализированы взгляды мыслителя и политика о перспективах развития украинской государственности.

The thesis presents an analysis of state legal views Hrushevsky. Defined historiographical sources and bases of knowledge Grushevkiy views in frames of history of doctrines of state and law. The content and features state-legal views of a thinker. The stages of formation and development of Grushevkiy views. Exposed the vision of public order in works of Grushevkiy. Thesis there is determined Grushevkiy legal concepts and their implementation in the legislation of the Ukrainian People's Republic. Allocated and analyzed Grushevkiy views on the prospects of development of Ukrainian statehood.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 464.014 Kb

    Джерело інформації: Веб-портал Національного університету «Львівська політехніка» 


Пов'язані документи:

  • Гойдало І. В. Погляди про державу і право Михайла Грушевського : дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 (2017).
  • Гойдало, Ірина Василівна

     

    Всі права захищені ©

           

    Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна