MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 102, кн. 2 (1911)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001455
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 102, кн. 2, 1911.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 98.853 Mb

Довідки про авторів:

 КРЕВЕЦЬКИЙ ІВАН-МАР’ЯН ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1911 рік:
 • Т. 101, кн. 1
 • Т. 102, кн. 2
 • Т. 103, кн. 3
 • Т. 105, кн. 5
 • Т. 104, кн. 4
 • Т. 106, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Пам'яті Павла Житецького / В. Перетц. - С. 5-10
  4. Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. (докінчення) / М. Возняк. - С. 11-87
  5. З минувшини м. Бродів. Причинки до історії міста в XVII в. (докінчення) / І. Созанський. - С. 88-115
  6. Неоправдані докори. До історії т. зв. "Руського Інституту" (Studium ruthenum) на львівськім університеті / І. Кревецький. - С. 116-126
  7. Павлин Свєнціцкий. Публіцистична, наукова та літературна його діяльність, III-IV / В. Радзикевич. - С. 127-147

  8. Miscellanea. - С. 148-164
  9. "Proiekt konfederacyi chłopskiey” / І. Шпитковський. - С. 148-156
  10. Варіанти до Кобзаря 1860 р. / О. Новицький. - С. 157-162
  11. Іван Созанський, посмертна згадка / С. Томашівський. - С. 162-164
  12. Наукова хроніка: Етнографічна територія угорських Українців-Русинів / О. Назаріїв. - С. 165-191

  13. Бібліографія: історія політична і культурна, мова, бібліографія і бібліотеки, життя суспільне і культурне (реєстр ширших обговорень див. с. 238). - С. 192-239
  14. Історія політична і культурна. - С. 192
  15. Die Chasaren. Historische Studie von Hugo Freiherrn Kutschera. Ein Nachlass. Wien, 1910. стор. 271 / Грушевський М[ихайло]. - С. 192–194  
  16. Шестаковъ С. П. Очерки по исторіи Херсонеса въ VІ–Х вѣкахъ по Р[ождеству] Хр[истовом] (Памятники христианского Херсонеса. Москва, 1908. Вып. III). 142 с. / Грушевський М[ихайло]. - С. 194–195  
  17. Petrovay György. Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez, közli. (Történelmi Tár, 1909). 1–27, 358–378, 509–529 / Томашівський С[тепан]. - С. 195–196
  18. Finkel Ludwik. Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej. Kraków: Wydanie AU w Krakowie, 1910. VIII + 296 s. / Томашівський С[тепан]. - С. 196–198
  19. Акты издаваемые виленскою коммиссіею для разбора древнихъ актовъ. Вильно, 1909. Т. XXXIV: Акты относящіеся ко времени войны за Малороссію (1654–1667). LII + 588 с. + 2 табл. / Крипякевич Ів[ан]. - С. 198–199
  20. Барвинскій В. Изъ исторіи козачества лѣвобережной Украины (ЖМНП. 1910. Кн. 1) / Залізняк М[икола]. - С. 199–200
  21. Fedorowicz Wladyslaw de. 1809. Campagne de Pologne. Paris: Plon, 1911. Vol. I: Documents et matériaux français. IV+447 p. / Франко Іван. - С. 200–202
  22. Lüttich Rudolf. Ungarnzüge in Europa im X Jahrhundert. Berlin, 1910. 174 S. (Historische Studien von Ebering. Bd. 84) / К[узеля] З[енон]. - С. 203
  23. Szelągowski A. Historyczne prawo Polski na Rusi (Przęglad Narodowy. 1910. № 5–6). - С. 203
  24. Szelągowski А. Historyczne podstawy kwestyi ruskiej na ziemiach polskich (Przęglad Narodowy. 1910. № 9–10) / Кревецький] І[ван]. - С. 203
  25. Русское Забужье (Холмщина и Подляшье). Сборникъ статей Е. М. Крыжановскаго съ предисловіемъ И. П. Филевича. СПб., 1911. XLVI + 434 + IV с. / Грушевський] М[ихайло]. - С. 203–204  
  26. Baranowski Ign. Tad. Materyały do dziejów wsi polskiej. Zesz. I (Prace Tow[arzystwa] Nauk[owego] Warszawskiego. Warszawa, 1909. [T.] II. [Zesz.] 2). IV + 58 s. / Кр[ип’якеви]ч І[ван]. - С. 204
  27. Rawita-Gawroński Fr. Nazwa Ukrainy, jej początek i charakter (Ruś. 1911. Z[esz.] 1). - С. 204
  28. Ostaszewski-Barański. Pierwsze spory o alfabet na Rusi czerwonej (Ruś. 1911. Z[esz.] 1) / К[ревецький] I[ван]. - С. 204
  29. Kuschnir Wladimir. Die Teilung Galiziens (Ukrainische Rundschau. 1910. 7/8. S. 207–215). - С. 204
  30. Der erste Stundist (Evangelisches Gemeindeblatt für Galizien und die Bukowina. 1911. № 4. S. 57–8) / К[узеля] З[енон]. - С. 204
  31. Мова. - С. 204–324
  32. Бібліографія, бібліотеки. - С. 212–224
  33. Житє суспільне і економічне. - С. 224–238
  34. Оголошення. - С. 240.   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна