MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 9, кн. 1 (1896)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001458
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 9, кн. 1, 1896.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 25.327 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1896 рік:
 • Т. 9, кн. 1
 • Т. 10, кн. 2
 • Т. 11, кн. 3
 • Т. 12, кн. 4
 • Т. 13, кн. 5
 • Т. 14, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Соборні крилоси на Україні та Білій Руси в ХV-ХVI вв. / О. Лотоцький. - С. 1-34 [5]
  3. Слово Данила Заточника. Памятка староруської літератури з кінця середніх віків / В. Щурат. - С. 1-28 [39]
  4. Неовіталізм і його хиби / О. Ч.. - С. 1-20 [67]
  5. Причинок до пізнання будови проводу кормового у пявки лікарської / І. Раковський. - С. 1-6 [87]

  6. Miscellanea. - С. 1-12 [95]
  7. Нові археологічні знаходи в Київі / В. І.. - С. 1-5 [95]
  8. До історії німецького права на Руси Литовській / подав М. Д.. - С. 5-7 [99]
  9. Секретна місія українця в Берліні р. 1791 / М. Грушевський. - С. 7-9 [101]  
  10. "Слово о полку Ігоревім” в перекладі Йосифа Левіцького / І. Ф.. - С. 9-12 [103]
  11. Наукова хроніка: Нові розправи про внутрішній устрій в. кн. Литовського. - С. 1-32 [107]

  12. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-60 [139]
  13. Коллекція древнихъ предметовъ и монетъ, пожертвованныя Церковно-археологическому Музею при Кіевской Духовной Академіи Н. А. Леопардовымъ. К., 1895 / М. Д.. - С. 1–2
  14. Покровскій Ѳ. В. Изъ доисторическаго быта на славянсколитовской границѣ. Вильно, 1894. 19 с. (Відбиток: Виленский вестник. 1894) / В. С.. - С. 2–3
  15. Пясецкій Гавріилъ. О св. Кукшѣ, какъ просвѣтителѣ Орловскаго края. Историческое изслѣдованіе. Орел, 1894. 122 с / Л[отоцъкий] О[лександр]. - С. 3–4
  16. Ивановъ П. А. Историческія судьбы Волынской земли съ древнѣйшихъ временъ до к[онца] XIV в. Одесса, 1895. 2+317 с. / М. Грушевський. - С. 4–9  
  17. Систематическое описаніе славяно-россійскихъ рукописей собранія графа А. С. Уварова, въ четырехъ частяхъ. Составилъ архимандритъ Леонидъ. Москва, 1893–1894. Т. I. VII + 694 с.; Т. II. 577 с.; Т. III. 363 с.; Т. IV. 562 с. с 13 рис. / М. Грушевський. - С. 9–10  
  18. Систематическое описаніе рукописей московской синодальной (патріаршей) библіотеки. Составилъ архимандритъ Владиміръ. Москва, 1894. Часть I: Рукописи греческія. IV + 880 с. / М. Грушевський. - С. 10–11  
  19. Обозрѣніе столбцовъ и книгъ Сибирскаго Приказа (1592–1768 рр.). Часть первая: Документы воеводскаго управленія. Составилъ Н. Н. Оглоблинъ. Москва, 1895 (Відбиток: ЧОИДР. 1895. Кн. II) / Щуровський О.. - С. 11–12
  20. Jabłonowski А. Handel Ukrainy w XVI w. (Ateneum. 1895. II. S. 232–258) / Терлецкий Ом[елян]. - С. 12–14
  21. Czerniak Wiktor. Plany wojny tureckiej Władysława IV (Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. Tom VI. Kraków, 1895. T. XXXI. 403 s.). - С. 14–18
  22. Ейнгорнъ Виталій. Книги кіевской и львовской печати въ Москвѣ въ третью четверть XVIIвѣка (Книговедение. Ежемесячный библиографический журнал. 1894. № ІХ–Х. С. 1–19) / Копач І[ван]. - С. 18–19
  23. Шараневичъ Исидор. Николай Крассовскій (Миколай Красувскій) отъ года 1686 до г. 1692 писарь управленія, а отъ г. 1692 до г. 1697 старѣйшина Ставропигійского Братства во Львовѣ. Историческій очеркъ, съ прибавкою современныхъ записокъ изъ сессійных книгъ и регестровъ Львов[ского] Ставроп[игийского] Братства. Львов, 1895. 196 + III с.; Шараневичъ Исидор. Юрій Еліяшевичъ (Георгій Ильяшевичъ) отъ 1720 г. членъ и въ 1722–1735 гг. одинъ изъ сеніоровъ Ставр[опигийского] Братства въ Львовѣ. Историческій очеркъ съ прибавкою списка современныхъ счетоводныхъ книгъ и сессійныхъ протоколовъ Львов[ского] Ставроп[игийского] Братства. Львов, 1895. 34 с. / Білецкий В[асилъ].. - С. 19–22
  24. [Липкоеський Сергій]. Иващенко В. Историческій очеркъ Умани и Царицына сада (Софіевки), съ фотогравюрами. Киев, 1895 / Лаврецышй С.. - С. 22–24
  25. Кониський О. Я. Дитинний вік Т. Г. Шевченка. Критично-біоґрафічний нарис. Львів, 1892. 36 с. (Відбиток: 3[Н]ТШ. Т. І); Кониський О. Я. Парубочий вік Т. Г. Шевченка до викупу з крепацтва (1829–1838). Критично-біоґрафічний нарис. Львів, 1894. 28 с. (Відбиток: ЗНТШ. T. IV); Кониський О. Я. Т. Шевченко під час перебування єго в академії художеств (Зоря. Львів, 1894. Ч. 16–21 (передруковано з попередною статею). С. 29–92); Кониський О. Я. Т. Шевченко під час розцьвіту його кебети до арешту його (1845–1847). Львів, 1895. 62 с. (Передрук: Зоря. 1895. Ч. 5–14); Кониський О. Я. Т. Шевченко в арешті (5/IV–23/11 1847) // ЗНТШ. [1895]. V. 26 с. / Колесса Ф[іларет]. - С. 24–37
  26. Пыпинъ А. Н. Матеріалы для біографій А. А. Котляревскаго. СПб., 1894. 110 с. + портрет (Відбиток: Сборник ОРЯС АН. 1895(7). Т. 50) / М. Грушевський. - С. 37–39  
  27. Karszniwicz Adam. Über die Abstammung und Bedeutung des Wortes Kmet. Etymologische und rechtshistorische Untersuchung. Wien, 1895. 28 S. / Макарушка О[стап]. - С. 39–41
  28. Rehof Frant. Ćert. Mosaika z lidovych podäni halicko-ruskych. (Pfi teli V. C. Ponci, ućiteli V Сегпііоѵё). Zlata Praha, 1895. Ć. 34; Rehof Frant. Kalendarik z närodmho źwota Bojkuv. Pfispövek k rusmskćmu närodopisu halickych Karpat. [Zlata Praha], [1895] / Гнатюк Вол[одимир]. - С. 41–45
  29. Чтенія въ историч[еском] обществѣ лѣтописца Нестора. К., 1894. Кн. VIII. II + 98 + 156 + 108 + 35 с. / Коцовсъкий В[олодимир]. - С. 45–49
  30. Извѣстія историко-филологическаго института князя Безбородко въ Нѣжинѣ. Нижин; Киев, 1894. T. XIII. 7 + 66 + 23 + 209 + 34 с. / М. Грушевський. - С. 49  
  31. Ученыя Записки Императорскаго Московскаго Университета, отдѣлъ историко-филологическій. Москва, 1894. Вып. XX. 240 + 50 с.; Вып. XXI. X + 686 + 54 + VII с. / М. Грушевський. - С. 50  
  32. Историческое Обозрѣніе. СПб., 1893. T. VI. 233 + 64 с.; 1894. T. VII. 156 + 13 + 88 с.; 1895. T. VIII. 279 + 56 с. / О. Грушевський. - С. 50–52  
  33. Миколаєвич Як. Опис Географічно-статистичний повіта Камянецкого. Львів, 1894. VIII + 120 с. / Кордуба М[ирон]. - С. 52–55
  34. Petryk J. Krytyczny przegląd prac dokonanych dotychczas nad falami elektrycznemi (Kosmos. 1895. Rocz. XX. S. 369–380) / Л[евицький] В[олодимир].. - С. 55–56
  35. Сборникъ Херсонскаго Земства. Херсон, 1886–1894 / Н. Н. . - С. 56–57
  36. Энциклопедическій словарь. Изд[ание] Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895. Том XV, полутомы 29–30 / О. Грушевський. - С. 57–59  
  37. З Товариства: Діяльність секцій за останню третину р. 1895 (вересень-грудень). - С. 1-2 [199].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна