MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 13, кн. 5 (1896)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001462
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 13, кн. 5, 1896.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 27.774 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1896 рік:
 • Т. 9, кн. 1
 • Т. 10, кн. 2
 • Т. 11, кн. 3
 • Т. 12, кн. 4
 • Т. 13, кн. 5
 • Т. 14, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Перша держава славянська. Розвідка історична / М. Кордуба. - С. 1-20 [5]
  3. Тарас Шевченко на другому засланню (17/29 жовтня р. 1850 - 2/14 серпня р. 1857). Критико-біографічний нарис / О. Кониський. - С. 1-76 [25]
  4. Випадок Vesaniae Melancholicae, скоре і цілковите видужання після самоповішення / О. Ч.. - С. 1-12 [101]
  5. Miscellanea: Два документи з внутрішньої історії в. кн. Литовського XVI в.. - С. 1-10 [113]
  6. Наукова хроніка: Огляд часописей за р. 1895: Часописи видавані на Україні Російській. - С. 1-24 [123]

  7. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-50 [147]
  8. Кеппенъ Ѳ. П. Къ исторіи тарпана въ Россіи (ЖМНП. 1896. [Кн.] I. С. 96–171); Анучинъ Д. Н. Къ вопросу о дикихъ лошадяхъ и объ ихъ прирученіи въ Россіи ([ЖМНП]. [1896]. [Кн.] VI. С. 223–269; [Кн.] VII. С. 67–95) / М. Грушевський. - С. 1–2  
  9. Милюковъ П. Очерки по исторіи русской культуры. СПб., 1896. Часть I: Населеніе, экономическій, государственный и сословный строй. VII + 223 с. + карта / М. Грушевський. - С. 2–5  
  10. Рожковъ Николай. Поводы къ началу процесса по Русской Правдѣ (ЖМНП. 1895. [Кн.] IV. С. 310–318) / М. Грушевський. - С. 5  
  11. Gumplowicz Max. Bischof Balduin Gallus von Kruszwica, Polens erster lateinischer Chronist (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Akademie der Wissenschaften. 1895. 36 S.) / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 5–6
  12. Миллеръ Вс. Ѳ. Былинное преданіе въ Олонецкой губерніи (Русская мысль. 1894. [Кн.] III. С. 1–18); Миллеръ Вс. Ѳ. Русская былина, ея слагатели и исполнители ([Русская мысль]. 1895. [Кн.] IX. С. 143–160; [Кн.] X. С. 1–19); Миллеръ Вс. Ѳ. Отголоски галицко-волынскихъ сказаній въ современныхъ былинахъ (ЖМНП. 1896. [Кн.] VI. С. 280–326) / М. Грушевський. - С. 6–8  
  13. Prochaska Antoni. Podole lennem Korony (1352–1430). Kraków, 1895. 24 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficznyj. T. XXXII) / М. Грушевський. - С. 8–14  
  14. Кіевскій митрополитъ Григорій Цамблакъ. Очеркъ его жизни и дѣятельности (Богословский вестник. 1895. [№] ѴІІ–ѴІІІ) / Х.. - С. 15–16
  15. Шумаковъ С. Акты Литовской Метрики о князѣ А. М. Курбскомъ и его потомкахъ (Книговѣдѣніе. 1894. [№] ѴІІ–ѴІІІ. С. 17–20) / М. Грушевський. - С. 16–17  
  16. Каптерев Н. Сношенія іерусалимскихъ патріарховъ съ русскимъ правительствомъ съ половины XIV до конца XVIII столѣтія (Православный Палестинскій Сборникъ. Изданіе Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. СПб., 1895. Вип. 43. 508 с.) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 17–18
  17. Сѣцинскій Е., свящ. Историческія свѣдѣнія о приходахъ и церквахъ Подольской епархіи, I: Каменецкій уѣздъ (Труды Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго комитета. Каменец, 1895. Вып. VII. XI + 611 с.) / М. Грушевський. - С. 18–19  
  18. Лилеев М. И. Изъ исторіи раскола на Вѣткѣ и въ Стародубѣ ХѴІІ–ХѴІІІ вв. К., 1895. Вып. I. XII + 596 с. / П. . - С. 19–22
  19. Миллеръ Д. Очерки изъ исторіи и юридическаго быта старой Малороссіи. Суды земскіе, гродскіе и подкоморскіе въ XVIII в. Харьков, 1896. 181 с. (Відбиток: Сборник Харьков[ского] истор[ико]-фил[ологического] общества]. T. VIII) / Е. Р-ова. - С. 22–25
  20. Ливотовъ Е. Георгій Конисскій, архіепископъ бѣлорусскій (Русское обозрение. 1895. [№] III, IV, VI) / Л[ипковський] С[ергій]. - С. 25–26
  21. Пѣтуховъ С. Гимназія высшихъ наукъ кн[язя] Безбородко въ Нѣжинѣ (ЖМНП. 1895. [Кн.] IX. С. 72–129) / О. Грушевський. - С. 26–27  
  22. Писання Трохима Зіньківського. Зредактував Василь Чайченко. Львів, 1896. Кн. II. II + 324 + IV с. / М. Грушевський. - С. 27–28  
  23. Коробка Н. Звук дж въ малорусскомъ нарѣчіи (Русский филологический вестник. 1895. [№] IV. С. 223–232) / Тимченко Е[вген]. - С. 29
  24. Миллеръ В. Ѳ. Систематическое описаніе коллекцій Дашковскаго этнографическаго музея. Москва, 1895. Вып. IV. I + IV + 108 с. / О. Щуровсъкий. - С. 29–30
  25. Сборникъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества. Харьков, 1896. T. VIII. 322 + 47 с. / Е. Рад-ова. - С. 30–32
  26. Отчетъ Императорской Публичной Библіотеки за 1892 годъ. СПб., 1895. 356 + 29 + 167 с. / О. Щ[уровський]. - С. 33–35
  27. Житє і Слово. Вістник літератури, істориї і фолькльору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Рік другий. Т. III. 480 с.; T. IV. 488 с. / В. Гнатюк. - С. 35–42
  28. Der Aufwand Шг das öffentliche Unterrichtswesen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern auf Grund der Erhebung des Jahres 1890 (Oesterreichische Statistik herausgegeben von der k[aiserliche]-k[öniglichen] statistischen Central-Commision. Wien, 1895. Bd. XLII. Heft I) / Г. Питляр. - С. 42–47
  29. Энциклопедическій словарь. Изданіе Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895. T. XVI, полутомъ І–ІІ: Конкордъ–Кулонъ. 960 с. / О. Грушевський. - С. 47–48  
  30. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 49–50
  31. 3 Товариства: Діяльність секцій за третину р. 1896, май-серпень. - С. 1-2 [197].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна