MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 14, кн. 6 (1896)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001463
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 14, кн. 6, 1896.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 26.622 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1896 рік:
 • Т. 9, кн. 1
 • Т. 10, кн. 2
 • Т. 11, кн. 3
 • Т. 12, кн. 4
 • Т. 13, кн. 5
 • Т. 14, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Козаки на Білій Руси в р. 1654-1656 / О. Терлецький. - С. 1-30 [7]
  3. Матеріали до історії Хмельниччини / С. Томашівський. - С. 1-14 [37]
  4. Тарас Шевченко під час перебування його в Петербурзі (з 28 березіля 1858 до червня 1859 р.). Критично-біографічний нарис / О. Кониський. - С. 1-42 [51]
  5. Miscellanea: Кілька духовних віршів з Галичини / М. Грушевський. - С. 1-16 [93]  
  6. Наукова хроніка: Огляд часописей за р. 1895. Часописи видавані поза Україною. - С. 1-40 [109]

  7. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-50 [149].
  8. Анучинъ Д. Н. Амулетъ изъ кости человѣческаго черепа и трепанація череповъ, въ древнія времена, въ Россіи (L’amulette cränienne et la trepanation des cranes, dans les temps anciens, en Russie). Москва, 1895. 18 c. + 3 табл, фототипий (Відбиток: Труды Виленского археологического съезда. Т. І) / М. Грушевський. - С. 1–2  
  9. Sćpulture du X sićcle а Kiev, par le baron de Baye. Paris, 1896. 16 p. + tabl. (Відбиток: Mćmoires de la Socićtć nationale des Antiquaires de France. Vol. LV) / М. Грушевський. - С. 2  
  10. Boor С. de. Der Angriff der Rhos auf Bysanz (Byzantinische Zeitschrift. 1895. S. 445–466) / М. Кордуба. - С. 2–3
  11. Саблуковъ Д. Очеркъ внутренняго состоянія Кипчакскаго царства (Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ Университетѣ. Т. XIII. Вып. 3. С. 89–146) / О. Грушевський. - С. 3–4  
  12. Срезневскій И. И. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ. Изданіе ОРЯС АН. СПб., 1895. Т. II. Вып. I: л оба. 494 столб. / М. Грушевський. - С. 4  
  13. Prochaska Antoni. Spór о mitrę i pastorał w Rydze, 1395–1397 (Kwartalnik Historyczny. 1895. [Zesz.] IV. S. 621–647) / Ю. Левицкий. - С. 4–6
  14. Делекторскій Ѳ. Критико-библіографическій обзоръ древне-русских сказаній о флорентійской уніи (ЖМНП. 1895. [Кн.] VII. С. 131–184) / О. Грушевський. - С. 6–8  
  15. Леонтовичъ Ѳ. И. Панскій дворъ въ Литовско-русскомъ государствѣ (Варшавские университетские известия.1895. [№] V. 59 с.) / М. Грушевський. - С. 8–11  
  16. Частная переписка Григория Андреевича Полетики (1750–1784 гг.). Редакція и примѣчанія Ал. Лазаревскаго. К., 1895. 229 с. (Відбиток: Киевская Старина. 1893–1895) / М. Вороний . - С. 11–17
  17. Dembiński Bronisław. Tajna misya Ukraińca w Berlinie w г. 1791. Kraków, 1896. 15 s. (Відбиток: Przegląd Polski. 1896. [Ks.] III) / Д. Коренецъ. - С. 17–20
  18. Подольскіе Архипастыри. Къ столѣтію учрежденія Подольской епархіи. Каменец, 1895. 194 с. (Відбиток: Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Вып. VIII) / М. Грушевський. - С. 20–23  
  19. Празднованіе столѣтія Подольской епархіи. Каменец, 1895. 234 с. / М. Грушевський. - С. 23–24  
  20. Фотинскій О. Іоанъ Красовскій, уніатскій архіепископъ полоцкій и луцкій. Почаев, 1894. 9 с. / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 24–25
  21. Горленко В. Живописецъ малороссійской старины (Русский архив. 1895. [Г.] IV) / О. Грушевський. - С. 25–26  
  22. Довнар-Запольский М. В. Дунинъ-Марцинкевичъ и его поэма "Тарасъ на Парнасѣ”. Очеркъ изъ исторіи бѣлорусской этнографіи. Витебск,1896. 22 с. / М. Грушевська. - С. 26–27  
  23. Фаминцынъ. Богиня весны и смерти въ пѣсняхъ и обрядахъ славянъ (Вестник Европы. 1895. [Кн.] VI. С. 675–700; [Кн.] VII. С. 134–155); Фаминцынъ. Древне-арійскіе и древне-семитскіе элементы въ обычаяхъ, обрядахъ, вѣрованіяхъ и культѣ Славянъ (Этнографическое обозрение. 1895. [№]ІІ. С. 1–48) / М. Грушевський, О. Грушевський. - С. 27–29  
  24. Зубрицкий М. Село Кіндратів (турецького пов[іту]) (Житє і слово. 1895. Т. IV. С. 104–112, 216–230) / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 29–30
  25. Коробка Н. Восточная Волынь (Живая старина. 1895. [Вып.] I. С. 28–45) / В. Гнатюк. - С. 30–33
  26. Dobrowolski A. Lud Hrubieszowski (Lud. 1895) / В. Гнатюк. - С. 33–34
  27. Чтенія въ историческомъ обществѣ Нестора лѣтописца. К., 1895. Кн. IX. 64 + 222 +192 + 58 с. / С. Томашівский. - С. 34–36
  28. Лѣтопись занятій археографической коммиссіи, 1885–1887 г. СПб., 1895. Вып. X. 84 + XXIII + 61 + 32 + 130 с. / С. Томашівський. - С. 37–39
  29. Отчетъ Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ за 1892–1894 г. Москва, 1895. 120 с. / М. Грушевський. - С. 39–40  
  30. Am Urquell, Monatschrift fur Volkskunde, herausgegeben von Friedrich I. Kraus. 1893–1895 / М. Кордуба. - С. 41–42
  31. Земскій Сборникъ Черниговской губерніи. Чернигов, 1867–1895 / І. Шраг. - С. 42–49
  32. Статистика Россійской Имперіию Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета Министерства Вн[утренних] Дѣлъ. СПб., 1895. XXII: Главнѣйшія данныя поземельной статистики по обслѣдованію 1887 г. Вып. XVI: Кіевская Губернія. 23 с. / К[онисък]ий О[лександр]. - С. 49–50
  33. Записки Кіевскаго общества естествоиспытателей. К., 1895. Т. XIV / Д. З.. - С. 50–51
  34. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział matematyczno-przyrodniczy. Serya II. Tom ѴІІ–ІХ. Kraków, 1895. T. XXVII. 399 s.; T. XXVIII. 440 s.; T. XXIX. 412 s. / І. Раковский. - С. 51–52
  35. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 53–54   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна