MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 18, кн. 4 (1897)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001467
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 18, кн. 4, 1897.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 23.66 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1897 рік:
 • Т. 15, кн. 1
 • Т. 16, кн. 2
 • Т. 17, кн. 3
 • Т. 18, кн. 4
 • Т. 19, кн. 5
 • Т. 20, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія / І. Франко. - С. 81-134 [5]
  3. Набіг козаків на Очаків 1545 р. / Е. Барвінський. - С. 1-32 [59]
  4. Проект поліпшення торгівлі на Україні, 1784 р. / М. Княжевич. - С. 1-8 [91]
  5. Miscellanea: Грамота московського уряду до донських козаків про українські справи 1659 р. / О. Маркевич. - С. 1-6 [99]
  6. Наукова хроніка: Нові розвідки з історії давньої Руси / М. Грушевський. - С. 1-24 [105]  

  7. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-67 [129]
  8. А. О. Кашпаръ. Раскопки кургановъ въ окрестностяхъ Симферополя, произведенныя проф. Н. И. Веселовскимъ въ 1895 году (Извѣстія Таврической ученой архивной коммиссіи № 24, 1896, с. 138–150 + таблиця) / М. Грушевський. - С. 1–2  
  9. Geschichte der byzantinischen Literaturvon lustinian biszum Ende des oströmischen Reiches (527–1453) von Karl Krumbacher (Handbuch der classischen Altertumswissenschaft, herausgegeben von Dr. Iwan von Müller, IX Band 1 Abteilung) вид. 2, Монахів, 1897, XX+1193 / М. Грушевський. - С. 2–3  
  10. И. Соколовъ. Состояніе монашества въ Византійской церкви съ половины IX до начала XIII в. (842 до 1204), Опытъ церковно-историческаго изслѣдованія, Казань, 1894, с. 536 / Л[ипковський] С[ергій]. - С. 3–5
  11. С. Карсскій. Особенности Мстиславова Евангелія, Варшава, 1895, ст. 25 (відбитка з нас. Русскій Филологическій Вѣстникъ 1895, IV) / О. Грушевський. - С. 6  
  12. Antoni Prосhaska Przyczynki krytyczne do dziejów Unii, Краків, 1896, c. 68 (відбитка з т. XXXIII Rozprawy Akademii Umiejętności, wydział historyczno-filozoficzny) / М. Грушевський. - С. 6–9  
  13. Adolf Pawiński Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego, 1374–1505. Варшава 1895, ct. VIII+240+LXVII, 4° / Томашівський С[тепан]. - С. 9–16
  14. Початки козацтва посля водчитовъ В. А. написавъ Л. Д. (Книжечки Просъвіти, рік 1895, кн. 12), Льв., 1895, ст. 30, 12° / М. Грушевський. - С. 16–18  
  15. А. Brückner. Z dziejów polskiego różnowierstwa. Ary an i e. (Ateneum 1896, т. II c. 1–31 i III 437–465) / Р[удницький] С[тепан]. - С. 18
  16. Начеркъ исторіи уніи рускои церкви зъ Рымомъ, накладом комітету ювилейного, Льв., 1896, ст. 154+4 / Р[удницький] С[тепан]. - С. 19
  17. Др. Исидоръ Шараневичъ. Церковная унія на Руси и вліяніе ей на змѣну общественного положенія мірского руского духовеньства, Льв., 1897, стор. 2+30 / Р[удницький] С[тепан]. - С. 19–20
  18. Dr. Antoni J. Kobiety na dworze czyhryńskim (Biblioteka Warszawska 1893, III, IV). Chmielnicki w Czyhrynie (Przegląd polski 1896, III) / Томашівський С[тепан]. - С. 20–24
  19. Collectanea ex archivo collegii historici. Archiwum komisyi historycznej т. VII (Editionum collegii historici Academiae lit. Crac. № 54), Краків, 1894 c. 478 / М. Грушевський. - С. 24  
  20. Д. И. Эварницкій. Исторія запорожскихъ Козаковъ, 1686–1734, т. 3, Спб., 1897 г., ст. 646 / П.. - С. 24–29
  21. А. Лазаревскій. По поводу ста лѣтъ отъ смерти графа П. А. Румянцева (Кіевская Старина 1890 XII стор. 374–394) / Д. Коренець . - С. 29–31
  22. Schniir-Pepłowski Stanisław. Galiciana 1778–1812. Lwów, 1896, ст.164 (Відбитка з "Przewodnikа naukowego i literackiego" 1895 p.) / П[авлик] М[ихайло]. - С. 31–37
  23. Къ столѣтнему юбилею. Одесскій каѳедральный Преображенскій Соборъ. Историческое описанье съ приложеніѳмъ четырехъ фототипій – свящ. С. Петровскаго, 1894 р. / Д.. - С. 37–38
  24. А. И. Алмазовъ. Къ исторіи молитвъ на разные случаи. Замѣтки и памятники (Лѣтопись Историко-филологическаго Общества при Новороссійскомъ Университетѣ, VI, стор. 380–432) / І. Франко. - С. 38–42
  25. В. Мочульскій. Апокрифическое сказаніе о созданіи міра (Лѣтопись историко-филологическаго общества при Новороссійскомъ университетѣ, VI, стор. 345–364) / Франко Іван. - С. 42–45
  26. Sava Chilandarec. Rukopisy a starotisky Chilandarske. (Vestnik Kral. Ceske spolecnosti nauk, trida filosoficko-historicko-jazykozpytna), Прага, 1896 / Франко Іван. - С. 45–48
  27. Б. Д. Гринченко. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣдныхъ съ ней губерніяхъ. Выпускъ 2. Расказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр., Чернигів, 1896, ст. 390 / В. Гнатюк. - С. 48–50
  28. Проф. Н. Сумцовъ. Личные обереги отъ сглаза. (Відбитка з Збірника харьківського історично-фільольоґічного тов.), Харьків, 1896, ст. 20 / М. Вороний. - С. 50–52
  29. В. Ястребовъ. Новыя данныя о союзахъ неженатой молодежи на югѣ Россіи. К., 1896; ст. 17 (відбитка з Київської Старини, 1896) / М. Грушевська. - С. 52–53  
  30. Н. В. Гильченко. Матеріалы для антропологіи Кавказа – III. Кубанскіе казаки, антропологическій очеркъ (Извѣстія имп. общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи сост. при Московскомъ университетѣ, т. ХС. вып. II – Труды антропологическаго отдѣла, т. XVIII, вып. II), Москва, 1895, 4°, ст. 77 + 2 табл. / М. Грушевський. - С. 53–55  
  31. Огляд повістий Григорія Квітки Основяненка, написав Іван Франчук (Справоздане дирекциї ц. к. академ. ґімназиї у Львові за шкільний рік 1894). Др. Мандибур Тадей: Психольоґічний вступ до науки льоґіки в клясї VII. Володимир Левицький: Група модулова (обі розвідки в Справозданю Дирекциї ц. к. академ. ґімназиї у Львові за шк. рік. 1895). Остап Макарушка: Складня причасників в Волиньско-галицкій літопис, старорускім памятнику XIII в. (Справоздане Дирекциї ц. к. академ. ґімн. У Львові за шк; рік 1896). Др. Григорій Величко: Вплив вітрів на асиметрию долин річних всхідноевропейскої низини (Справоздане Дирекциї ц. к. II ґімназиї в Перемишли за шк. рік 1896) / І. Кокорудз. - С. 55–61
  32. Satke Władysław. Powiat tarnopolski pod względem geografіczno-statystycznym, na podstawie materyałów dostarczonych przez naucz[ycielów] ludowych. Tarnopol, 1895, ст..163 + mapa (відбитка з т. III Rocznika kółka nauk. tarnopolskiego), Тернопіль, 1895, ст. 163 + мапа / Як. Миколаєвич. - С. 61–64
  33. В. И. Василенко. Экономическіе очерки Кобелякскаго уѣзда Полтавской губерніи I. Богатыри стор. 49 II. Подсосѣдки стор. 31, Херсон, 1896 / К[ониськ]ий О[лександр]. - С. 64–65
  34. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 66–67
  35. 3 Товариства: Рух в видавництвах. - С. 1 [196].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна