MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 22, кн. 2 (1898)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001471
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 22, кн. 2, 1898.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 24.738 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1898 рік:
 • Т. 21, кн. 1
 • Т. 22, кн. 2
 • Т. 23-24, кн 3-4
 • Т. 25, кн. 5
 • Т. 26, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Забутий український віршописець XVII віку / І. Франко. - С. 1-16 [5]
  3. Примітки до історії козачини з поводу книжки: Бесіди про часи козацькі на Україні, Чернівці, 1898, с. 159 / М. Грушевський. - С. 1-14 [21]  
  4. Руські оселі в Бачці (в полудневій Угорщині) / В. Гнатюк. - С. 1-58 [35]

  5. Miscellanea. - С. 1-10 [93]
  6. Печатка м. Константина з Звенигорода / М. Грушевський. - С. 1-2 [93]  
  7. Причинок до галицько-руської бібліографії 1848-1849 р. / І. Франко. - С. 3-10 [95]
  8. Наукова хроніка: Огляд західно-європейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1897 р. / М. Кордуба. - С. 1-42 [103]

  9. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-54 [145]
  10. Труды восьмаго археологическаго съѣзда въ Москвѣ 1890, Подъ редакціей графини П. С. Уваровой и М. Н. Сперанскаго, Москва, т. ІІ, 1895, т. IIІ, 1897 / [Біляшевський Микола]. - С. 1–8
  11. Труды девятаго археологическаго съѣзда въ Вильнѣ 1893, Подъ редакціей графини П. С. Уваровой и С. С. Слуцкаго, Москва, т. ІІ 1897 / [Біляшевський Микола]. - С. 9–13
  12. Мечиславъ Лехницкій. Историко-критическій очеркъ о существенномъ значеніи и происхожденіи имени Словяне или Славяне съ нѣкоторыми замѣчаніями относительно Волоховъ, Ляховъ, Полянъ, Дулѣбовъ и иныхъ народовъ по лѣтописи Нестора, К., 1896, 62 + 72 с. / М. Грушевський. - С. 13  
  13. Исторія Переяславльской земли съ древнѣйшихъ временъ до половины XIII столѣтія, монографія Василія Ляскоронскаго, К., 1897, с. 486+3+ХІІІ + мапа / М. Грушевський. - С. 13–16  
  14. Хр. Лопаревъ. Опытъ толкованія нѣкоторыхъ мѣстъ въ памятникахъ древне-русской письменности (Журналъ Мин. Народ. Просвѣщенія, 1897, VI, с. 406–420) / М. Грушевський. - С. 16–17  
  15. Древне-русскій приходъ (Краткій очеркъ церковно-приходской жизни въ восточной Россіи до XVIII в. и въ Западной Россіи до XVII в.) А. Папкова, 1897 / І. Р. . - С. 17–22
  16. Średnio wieczne biskupstwa kościoła wschodniego na Rusi i Litwie, przez X. Jana Fialka (Kwaitalnik historyczny, 1896, c. 487–521, 1897, c. 1–63) / Р[ондяк] П[етро]. - С. 22–26
  17. Полное собраніе русскихъ лѣтописей изданное по высочайшему повелѣнію археографическою коммиссіею, т. XI – лѣтописный сборникъ именуемый Патріаршею или Никоновскою лѣтописью, Спб., 1897, VII + 254, 4° / М. Грушевський. - С. 26  
  18. Collectanea ex archivo collegii juridici. Archiwum komisyi prawniczej, t. V, Краків, 1897, c. 574 / М. Грушевський. - С. 26–27  
  19. Акты, издаваемые Виленскою Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, т. XXI: Акты Гродненскаго земскаго суда, Вильно, 1894, ст. ХХІІІ+418, 4°; т. XXII: Акты Слонимскаго земскаго суда, 1895, ст. LXIV + 471; т. XXIII: Акты Холмскаго земскаго суда, 1896, ст. ССХІV + 399 + 2 табл. / C[ицінський] Ю[хим]. - С. 27–29
  20. К. Харламповичъ. Острожская православная школа. Историко-критическій очеркъ (Киевская Старина, 1897, V і VI, стор. 177–207, 363–388) / Фр[анко] І[ван]. - С. 30–31
  21. Н. И. Петровъ. Слѣды древней Никитской церкви въ Кіевѣ (Археол. Извѣстія и Замѣтки. 1897, N. VІІ–VIII, 221–225) / О. Грушевський. - С. 32  
  22. Іосифъ Шумлянскій, рускій епископъ Львовскій отъ г. 1667 до г. 1708. Біографическій начеркъ съ портретомъ. Написалъ Исидоръ Шараневичъ. (Відбитка Времянника Ставропигійскаго Института на р. 1897), Льв., 1896. / Франко Іван. - С. 32–42
  23. Michał Rolle Ateny Wołyńskie, szkic z dziejów oświaty w Polsce, Льв., 1898, стор. 397 (відбитка з Przewodniki Naukow’oгo і Literack’oгo) / Г[о]л[убович] С[идір]. - С. 42–43
  24. Указатель церковно-археологическаго музея при кіевской духовной академіи, саставилъ Н. И. Петровъ, К. 1897 р., 292 ст. / Л[отоцкий] О[лександр]. - С. 43–44
  25. Списокъ дворянъ, внесенныхъ въ дворянскую родословную книгу Подольской губерніи. Изд. Подольскаго Дворянскаго Депутатскаго собранія. Каменец-Под., 1897, 4°, ст. ХХХ+356 / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 44
  26. Н. М. Мендельсонъ. Къ повѣрьямъ о с в. Касьянѣ (Этнографическое Обозрѣніе, 1897, № 1, ст. 1–22) / О. Грушевський. - С. 45–46  
  27. Очерки народной жизни (1862 годъ) М. Чалаго (Кіевская Старина 1897, VI, 484–512, VII і VIII 1–52) / Г[а]л[у]щ[инський] М[ихайло]. - С. 46–47
  28. В. Ястребовъ. Свадебные обрядовые хлѣбы въ Малороссіи (Київська Старина 1897, XI, ст. 281–288) / М. Грушевська. - С. 47–48  
  29. Т. Осадчій. Образованные земледѣльцы въ Южной Руси, К., 1887, стор. 111+60° / Є[фремов] С[ергій]. - С. 48–49
  30. Записки императорскаго одесскаго общества исторіи и древностей, т. ХХ, 1897, ст. 169 + 100 + 16 + 16 + 80 / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 49–50
  31. Харьковскій Сборникъ. Литературно-научное приложеніе къ "Харьковскому Календарю", 1896 р., т. X, ст. 517 / О. Р-ва. - С. 50–51
  32. Братская помощь пострадавшимъ въ Турціи армянамъ. Литературно-научный сборникъ, Москва, 1897 / Кн.. - С. 52
  33. Энциклопедическій Словарь, Издатели Ф. А. Брокгаузъ и И. А. Ефронъ, томъ XIX полутоми 37 – Мекененъ – Мифу, полутом 38 – Михаила Орденъ – Московскій Телеграфъ, Спб, 1896, ст. 960 / О. Грушевський. - С. 52–53  
  34. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 53–54
  35. З Товариства: Загальні збори Товариства 2 н. с. лютого 1898. - С. 1-3 [199].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна