MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 27, кн. 1 (1899)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001475
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 27, кн. 1, 1899.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 26.844 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1899 рік:
 • Т. 27, кн. 1
 • Т. 28, кн. 2
 • Т. 29, кн. 3
 • Т. 30, кн. 4
 • Т. 31-32, кн. 5-6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Галицький "Москаль Чарівник" / І. Франко. - С. 1-22 [4]
  3. Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів / І. Верхратський. - С. 1-68 [27]

  4. Miscellanea. - С. 1-18 [95]
  5. До історії "руського обряда" в старій Польщі / М. Грушевський. - С. 1-2 [95]  
  6. Причинки до історії Галичини в XVIII віці. - С. 2-16 [96]
  7. Посмертні згадки (А. Скальковський, Е. Кунік, В. Ястребов) / М. Грушевський. - С. 16-18 [110]  
  8. Наукова хроніка: Перегляд українсько-руських часописей за р. 1898 / О. М.. - С. 1-12 [113]

  9. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-52 [125]
  10. Vеstnik slovanskych starozitnosti. Indicateur des travaux relatifs а Pantiquite slave, Vydаvа Dr Lubor Niederle, Кн. І, Прага, 1898, ст. 135 / М. Грушевський. - С. 1–3  
  11. Zur Frage über den Ursprung der Slaven. Ein Nachtrag zu meiner Schrift "O puvodu Slovanu”, von Dr. L. Niederle, Прага, 1899, ст. 15 / М. Грушевський. - С. 3  
  12. Etudes sur l’archóologie de І’Ukraine antórieure ä notre ere, par lebaron de Baye, Париж, 1895, ст. 36 / М. Грушевський. - С. 3–4  
  13. Goetz Leopold Karl. Geschichte der Slavenapostel Konstantine (Kyrillus) und Methodius, quellenmässig untersucht und dargestellt, Ґота, 1897, ст. VIII + 272 / М. Кордуба. - С. 4–7
  14. Gustave Schlumberger. L’epopee byzantine а la fin du dixieme siede, 1896, Париж, ст. VI+799 / М. Грушевський. - С. 7–9  
  15. Summa Rerum Romaeorrhosicarum (sic). Греки и Русь. Спб., 1898. 43 с. / М. Грушевський. - С. 9–10  
  16. А. Prochaska. Na soborze w Konstancyi, Краків, 1897, ст. 100 (відбитка з XXXV т. Rozpraw wydz. hist.-fil. краківської академії) / Р[ондяк] П[етро]. - С. 10–11
  17. Описаніе документовъ архива западно–русскихъ уніатскихъ митрополитовъ. 1470–1700. Том перший. Спб., стор. ѴІІІ+502 + ІѴ таблиці фотолітографічних знимків письма / І. Франко. - С. 11–19
  18. Monumenta соnfraternitatis Stauropigianae leopoliensis, sumptibus Instituti Stauropigiani edidit D[okto]r Wladimirus Milkowicz. Tomi primi pars II, continens diplomata et epistolas ab anno 1593 ad 1600. Львів, 1898, стор. 497–960 + 4 таблиці* подобизн старих дипльомів / І. Франко. - С. 19–21
  19. Zur Geschichte des deutschen Rechtes in Podolien, Wolhynien und der Ukraine von Dr. Alfred Haifa an, Берлін, 1896, CT. XI1+136 / К[міт] Ю[рій]. - С. 21–24
  20. Ѳ. В. Тарановскій. Обзоръ памятниковъ магдебурскаго права западно-русскихъ городовъ литовской эпохи, Варшава, 1897, ст. 114–201 (відбитка з Варшавскихъ университетскихъ извѣстій) / К[міт] Ю[рій]. - С. 24–26
  21. Историческое описаніе Кіево-Андреевской церкви священника Ѳ. Титова, К., 1897 / Ф. Я.. - С. 26
  22. Литературные дѣятели XVIII вѣка. Василій Григорьевичъ Рубанъ. Составилъ А. Н. Неустроевъ, Спб., 1896, стор. 32 / Г[у]м[енюк] С[емен]. - С. 27
  23. И. А. Куриловъ. Роменская старина. Историческія, статистическія и бытовыя записки о г. Ромнѣ и его обывателяхъ, отъ начала города до нашего времени въ четырехъ частяхъ съ прибавленіемъ историческаго и статистическаго описанія всѣхъ городскихъ церквей. Ромны, 1898. 346 с. / О. Грушевський. - С. 27–28  
  24. Сборникъ матеріаловъ для исторіи просвѣщенія въ Россіи, извлеченныхъ изъ Архива М. Н. Пр. Т. I. Учебныя заведенія въ западныхъ губерніяхъ до учрежденія Виленскаго учебнаго округа, 1782–1803. Спб. 1893; т. II. Уч. завед. въ зап. губ. 1802–1804. Спб. 1897 / В. І. . - С. 28–33
  25. В. И. Срезневскій. Изъ первыхъ лѣтъ научно-литературной дѣятельности И. И. Срезневскаго (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1898, I, с. 1–39) / М. Грушевський. - С. 33–34  
  26. П. Юдинъ. Къ біографіи Т. Г. Шевченка (Русскій Архивъ 1898, III, ст. 463–476) / М. Кордуба. - С. 34
  27. А. Ярцевъ. Шевченко и Щепкинъ. Очеркъ (К. Старина, 1898, II, ст. 194–209) / Кр[ушельницький] М[аксим]. - С. 34–35
  28. Исторія С[анкт-]Петербургскаго Комитета Грамотности, состоявшаго при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ (1861–1895). Составилъ Д. Д. Протопоповъ, Спб., 1898 стор. 370+XLI (Виданнє Императорского Вольного Экономической Общества) / О. К[ониський]. - С. 35–38
  29. В. Бородаевская-Ясевичъ. Очерки изъ исторіи сектанскихъ движеній въ Екатеринославской губерніи (відбитка з час. Новое Слово 1897, IV, с. 215–262) / М. Грушевська. - С. 39  
  30. Очерки простонароднаго житья-бытья въ Витебской Бѣлоруссіи и описаніе предметовъ обиходности. (Этнографическія данныя). Съ географическимъ видомъ Витебской губерніи и четырьмя чертежами въ текстѣ. Составилъ Н. Я. Никифоровскій. Витебскъ, 1895. Ст. VIII + 552 + CLIV с.. - С. 40–44
  31. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1891 przez Michała Federowskiego. Том I. Wiara, wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowyska, Słoni ma, Lidy i Sokółki, Краків, вид. Академії наук, 1897. Ст. ХХ+509. - С. 44–48
  32. Casopis musea krälostvi ceskeho, 1897, rocnіk LXXI, redaktor: Antonin Truhlaf, Прага, ст. 592 / В. Гнатюк. - С. 48–50
  33. Энциклопедическій Словарь, издатели Ф. А. Брокгаузъ и И. А. Ефронъ, том XXII полутоми 43 й 44, т. XXIII пол. 45 й 46: О пека–Патентъ, Патенты–По ватажное, Спбв 1897–1898, ст. 960 й 958 / О. Грушевський. - С. 50–51  
  34. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 51–52

  35. З Товариства. - С. 1-22 [177]
  36. Засідання секцій і наукових комісій (вересень-грудень). - С. 1-2 [177]
  37. Наукове Товариство імені Шевченка і його діяльність в 1898 р. / М. Грушевський. - С. 3-11 [179]  
  38. Справоздання з діяльності відділу Наукового Товариства імені Шевченка у Львові за рік 1898 / І. Кокорудз. - С. 12-19 [188]
  39. Справоздання касове по конець р. 1898 / К. Паньківський. - С. 19-20 [195]
  40. Видання, що почали приходити до бібліотеки Товариства в 1898 р.. - С. 21-22 [197].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна