MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 34, кн. 2 (1900)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001484
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 34, кн. 2, 1900.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 25.052 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1900 рік:
 • Т. 33, кн. 1
 • Т. 34, кн. 2
 • Т. 35-36, кн. 3-4
 • Т. 37, кн. 5
 • Т. 38, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Сторінка з історії сільського духовенства (по самбірським актам XVI в.) / М. Грушевський. - С. 1-82 [5]  
  3. Деякі причинки до поправнійшого видання поезій Тараса Шевченка / Ю. Романчук. - С. 1-32 [87]

  4. Miscellanea. - С. 1-14 [119]
  5. Петиція до митрополита і полеміка з за неї / В. Гнатюк. - С. 1-5 [119]
  6. Про збірник пісень Бодянського / О. Маркевич. - С. 5-7 [123]
  7. До історії вірші на Вкраїні / І. Франко. - С. 7-14 [125]
  8. Наукова хроніка: Огляд часописей за 1899 рік - часописи українсько-руські / С. Томашівський. - С. 1-8 [133]

  9. Бібліографія (рецензії й справоздання, зміст на с. 57). - С. 1-58 [141].
  10. Fritz Hommel. Hethiter und Skythen und das erste Auftreten der Iranier in der Geschichte (Vеstnik krаlovske сeskе Spolecnosti Nаuk, Trida filosoficko-historicko-jazyko-zpytnа, Rocnik 1898, ч. VI ст. 1–28) / Б[арвінський] Б[огдан]. - С. 1–3
  11. Ольгердъ Вильчинскій. Очеркъ древнѣйшей культуры русскихъ областей, Спб., 1897, ст. 46 / О. Грушевський. - С. 3–4  
  12. В. Латышевъ. Объ островѣ св. Эѳерія. (Замѣтки по древней географіи сѣвернаго побережья Чернаго моря, V). (Журналъ Министерства Нар. Проев. 1899. V. 73–87) / О. Грушевський. - С. 4–5  
  13. Собраніе починеній К. Д. Кавелина. Том І, Спб, 1897, ст. 32+1052 (в дві шпальти) + 3 / М. Грушевський. - С. 5  
  14. В. К.Сергѣевичъ. Русская Правда и ея списки (Журналъ Мин. Нар. ІІросв. 1899, I с. 1–41) / М. Грушевський. - С. 6  
  15. И. А. Рожковъ. Очерки юридическаго быта по Русской Правдѣ (Ж. М. Н. II. 1897, XI с. 11–60, XII с. 263–329) / М. Грушевський. - С. 6–7  
  16. А. Шахматовъ. Древнѣйшія редакціи Повѣсти временныхъ лѣтъ (Журналъ Минист. Нар. Просвѣщенія, 1897, X ст. 209–259) / М. Грушевський. - С. 7–8  
  17. А. Павловъ. Номоканонъ при Большомъ Требникѣ, Москва, 1897, ст. / Г[а]л[ущинський] М[ихайло]. - С. 8–10
  18. А. Лященко. О Моленіи Даніила Заточника (изъ Jahresbericht der. Reformierten Kirchenschule für 1895–6), Спб., 1896, c. 46. / М. Грушевський. - С. 10–11  
  19. В. Истринъ. Хронографы въ русской литературѣ (Византійскій временникъ, 1898, I, ст. 131–152); А. А. Шахматовъ. Пахомій Логофетъ и хронографъ (Ж. М. Н. П. 1899, I, с. 200–7); Путешествіе М. Г. Мисюря Мунехина на Востокъ и Хронографъ редакціи 1512 г. (Извѣстія Академіи Наукъ 1899, I, с. 200–229) / М. Грушевський. - С. 11–12  
  20. Памятники славяно-русской письменности, изданные археографическою коммиссіею, т. I: Вѳликія Минеи Четій, ноябрь дни 1–12, Спб., 1897, ст. IV+884, 4° / М. Грушевський. - С. 12  
  21. Архангельскій А. Къ исторіи древне-русскаго луцидаріуса (Ученыя Записки императорскаго казанскаго университета, 1898, І, X і XII і 1899, II, IV, V і VI) / П[остригач] Й[осип]. - С. 13–15
  22. Dr. A. Prochaska. W czasach husyckich (Rozprawy akademii umiejętności, Wydział historyczno-filozoficzny t. XXXYI, 1897, cт. 166–288) / Ч[айківський] Й[осип]. - С. 15–16
  23. A. Lewicki. Przymierze Zygmunta w. ks. litewskiego z królem rzymskim Albrechtem II (Rozprawy akademii umiejętności, wydział historyczno filozoficzny, т. XXXVII, 1899, cт. 292–410) / Ч[айківськш] Й[осип]. - С. 16–18
  24. Przemysław Dąbkowski. Zemsta, okup i pokora na usi halickiej w wieku XV i pierwszej połowie wieku XVI, Львів, 1898, cт. 55 (Відбитка з часописи "Przegląd prawa i administracyi") / Т[омашівський] C[тenaн]. - С. 18–19
  25. Ѳедоръ Вержбовскій. Матеріалы къ исторіи московскаго государства въ XVI и XVII ст. Выпускъ I: Посольство Іоанна Кобенцеля въ Москву въ 1575–1576 гг. Варшава, 1896, ст. 68, Выпускъ ІІ: Война съ Польшею въ 1609–1611 годахъ, 1898, ст. 89 / Томашівський C[тenaн]. - С. 19–21
  26. Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, t. VI, вип. IV, Краків, 1899, с. 223–369+ХСІІІ–СХХХІѴ+І таблиця, 4° / М. Грушевська. - С. 21–22
  27. Wladyslaw Abraham. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/7 i 1897/8. O materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich (W dodatku: Sprawozdanie z poszukiwań za listopad i początek grudnia 1898) (відбитка з Archiwum komisyi historycznej, t. VII), Краків, 1899 / Томашівський С[тепан]. - С. 22–24
  28. С. Голубевъ. Матеріалы для исторіи западно-русской церкви (XVIII стол.) (Чтенія въ истор. общ, Нестора лѣтописца, кн. IX, ст. ХѴІІ+192 і Кн. X, ст. 193–301), Київ, 1896 / Р[ондяк] П[етро]. - С. 25–27
  29. Zur Geschichte des deutschen Rechtes in den Gebieten von Tschemigow und Poltawa von Dr. Alfred Halban. Archivalischer Reisebericht. (Zeitschrift für Savigny-Stiftung für Rechts-Geschichte, XIX (XXXII) t., 1898, c. 1–15) / К[міт] Ю[рій]. - С. 27–28
  30. Stanislaw Schniir-Peplowski. Cudzoziemcy w Galіcуі (1787–1841), Краків, 1898, ст. 263 / М[арисяк] Ф[ранц]. - С. 28–29
  31. B. Хижняковъ. Черниговская Старина (1775–1810 гг.). По архивнымъ бумагамъ городской думы (Кіевская Старина 1899, VI, ст. 367–407) / М[арисяк] Ф[ранц]. - С. 30–31
  32. Д. И. Эварницкій. По слѣдамъ Запорожцевъ, Спб., 1898, 324 с. / Л. Ч.. - С. 31–37
  33. Staromiejskie. Ziemia і ludność, opracowała Zofia Strzetelska Grynbergów а. Льв., 1899, ст. VIII + 678 s.; Powiat Trembowelski. Szkic geograficzno-historycznуi etnograficzny, zebrał nauczyciel ludowy Jan Aleksander Bayger. Льв., 1899, ст. VIII + 319 s.; Bronisław Sokalski. Powiat Sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym i ekonomicznym. Льв., 1899, ст. XVI + 496 s. / В. Гнатюк. - С. 38–54
  34. Извѣстія общества любителей изученія Кубанской области. Выпускъ I, подъ редакціей В. Сысоева и А. Дьячкова-Тарасова, Катеринодар, 1899, сторін ІХ + 166 / Є[фремов] C[epгій]. - С. 54
  35. Rozprawy akademii umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, T. XXXVII, Краків, 1899 / Ган[ущак] С[тефан]. - С. 55–57
  36. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі / 57–58   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна