MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 37, кн. 5 (1900)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001486
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 37, кн. 5, 1900.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 25.552 Mb

Довідки про персоналії:

 ЯЦИМИРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1900 рік:
 • Т. 33, кн. 1
 • Т. 34, кн. 2
 • Т. 35-36, кн. 3-4
 • Т. 37, кн. 5
 • Т. 38, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Ковтки т. зв. "київського типа” у сучасних Кавказців / М. Грушевський. - С. 1-4 [3]  
  3. Карпаторуське письменство XVII-XVIII віків / І. Франко. - С. 1-91 [7]
  4. Археологічний з'їзд у Київі / М. Княжевич. - С. 1-11 [98]

  5. Miscellanea. - С. 1-16 [109]
  6. Довжанське Четвероєвангеліє / І. Франко. - С. 1-7 [109]
  7. Незвістний лист Мазепи до міста Львова / С. Томашівський. - С. 7-8 [115]
  8. Два автографи Францішка Смольки / І. Франко. - С. 8-16 [116]
  9. Наукова хроніка: Огляд західно-європейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури й штуки, за 1899 р. / М. Кордуба. - С. 1-28 [125]

  10. Бібліографія (рецензії й справоздання, зміст на с. 43). - С. 1-44 [153].
  11. Археологическая лѣтопись Южной Россіи, составлена подъ редакціей Н. Ф. Бѣляшевскаго, т. I, 1899 г., К., 1899, ст. 227 / М. Грушевський. - С. 1–2  
  12. Г. Ф. Герцбергъ. Исторія Византіи. Переводъ, примѣчанія и приложенія П. В. Безобразова, Мва, 1897, Ст. ІХ + 2 + 674 / М. Грушевський. - С. 2  
  13. А. Васильевъ. Славяне въ Греціи (Византійскій Времэнникъ, 1898, ст. 404–436, 626–670) / М[арисяк] Ф[ранц]. - С. 2–7
  14. Книга для чтенія по исторіи среднихъ вѣковъ, составленная кружкомъ преподователей подъ редакціей проф. П. Г. Виноградова, Москва, т. I, 1896, ст. VII + 446, т. II, 1897, ст. ІѴ + 967, III, 1899, ст. 587 / М. Грушевський. - С. 7  
  15. Русская исторія съ древнѣйшихъ временъ до смутнаго времени. Сборникъ статей, изданный подъ редакціею В. Н. Сторожева, вып. I (Библіотека для самообразованія, XIII), Москва, 1898, 16°, ст. ХХІІ+2+657 / М. Грушевський. - С. 8–10  
  16. Лингвистическо-историческія изслѣдованія о начаткахъ города Львова и окрестностей его съ возрѣніемъ на предисторическія времена переселенія славянскихъ и румынскихъ племенъ изъ придунайскихъ странъ въ предкарпатскія области, написалъ А. С. Петрушевичъ, Льв., вип. I–1893, ІІ–1896, III–1897, ст. 1–600 (не скінчене ще); О соборной богородичной церкви въ городѣ Галичѣ происходящей изъ первой половины XII столѣтія, составилъ А. С. Нетрушевичъ, вип. I, Льв., 1899, стор. 136 / М. Грушевський. - С. 10–12  
  17. Stanisław Kętrzyński. Gall-Anonimijego kronika. Краків, 1899, 89 ст. 8° (Відбитка з Rozprawy Akad. Umiej. Серия II Т. XII). - С. 12–13
  18. Galli Anonymi. Chronicon recensuerunt Ludovicus Finkei et Stanislaus Kętrzyński, Львів, 1899, ст. 123 + XX (Fontes rerum polonicarum in usum scholarum t. I). - С. 13–14
  19. Dr. Kazimierz Krotoski. Gall, scholastyk poznański і jego kronika (Kwartalnik Historyczny 1899. IV ct. 675–682) / Томашівський С[тепан]. - С. 14
  20. А. И. Яцимирскій. Новыя данныя о Хожденіи архіепископа Антонія въ Царьградъ (Извѣстія отд. русскаго яз. академіи наукъ, 1899, I, с. 223–264) / М. Грушевський. - С. 14–15  
  21. Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. Выпускъ четвертый. Славяно-русскій Прологъ. Часть вторая. Январь – Апрѣль, подъ редакціею нроф. А. И. Пономарева. Спб., 1898, ст. 11 / І. Франко. - С. 15–16
  22. Акты литовской метрики, собраны проф. Варшавскаго университета Ѳ. И. Леонтовичемъ. Том перший, випуск перший, 1413–1498 pp., випуск другий 1499–1507 рр., Варшава, 1896–7, 4°, CT.169H–200+LV; Archiwum ksiąźąt Sanguszków w Sławucie, wyd anе przez Bronislawa Goгczakа, konserwatorategoż archiwum, том V (1513–1547), Львів, 1897, ст. XXXI+456+СXVI / Ч[айківський] Й[осип]. - С. 16–18
  23. Acta Tomiciana, to mus decimus, A. D. MDXXVIII, Познань 1899, ст. 481, in fol. / М[арисяк] Ф[ранц]. - С. 18–20
  24. Памятники изданные кіевскою комиссіею для разбора древнихъ актовъ. Изд. второе съ дополненіями. Кіевъ 1898, т. І і II ст. ѴІ+616, т. III ст. ХѴІІ+600 / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 20–21
  25. Joseph і Bartholomaei Zimorowicz opera, quibus res gestae urbis Leopol і s illustrantur, ex mandato senatus eiusdem civitatis ediditDr. Cornelius Heck (Józefa Bartłomieja Zimorowieża Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się z polecenia reprezentacyi miasta wydał dr. Korneli Heck), Львів 1899, ст. XLIV+423 / Томашівський С[тепан]. - С. 21–22
  26. С. Л. Пташицкій. Князья Пузыны. Историко-генеалогическіе матеріалы, Спб., 1899 / М[а]т[ушевсъкий] Ф[едір]. - С. 22–23
  27. С. Голубевъ. Неизвѣстное полемическое сочиненіе противъ папскихъ притязаній въ Юго-западной Россіи (1633 г.), К., 1899, ст. 42 (відбитка з Трудів кіев. дух. ак.) / В.. - С. 23–24
  28. В. В. Волкъ-Карачевскій. Борьба Польши съ козачествомъ во второй половинѣ XVII и началѣ XVIII вѣка (Университетскія Извѣстія 1898 – 11, 1899 – 1, 2, 3, 4, ст. 361–XIII) / Томашівський С[тепан]. - С. 24–34
  29. Fr. Rawita Gawroński. Filip Orlik, jako hetman kozacki (Biblioteka Warszawska, 1399, IX стор. 389–419) / О. Целевич. - С. 34–36
  30. Д. В. Кіевскій митрополитъ Рафаилъ Заборовскій и его мѣры къ исправленію духовенства (Кіевская Старина, 1899, III, ст. 397–423) / М. Грушевська. - С. 36–37  
  31. С. Т. Голубевъ. Къ исторіи Кіевской Трехсвятительской церкви за вторую половину XVII столѣтія (Труды кіев. дух, акад. 1899, I, ст. 105–142) / С. Г. . - С. 37
  32. В. П. Горленко. Украинскія были. Описанія и замітки, К., 1899, ст. 168 / Є[фремов] С[ергій]. - С. 38–39
  33. Ѳ. Кудринскій. Философъ безъ системы, Опытъ характеристики Григорія Саввича Сковороды (Київська Старина, 1898, кн. 1–3, ст. 35–63, 265–82, 436–57) / Г[уме]н[юк] С[емен]. - С. 39–40
  34. Столѣтній юбилей Подольской Духовной Семинаріи, 1798–1898, Каменец, 1899 / Д. Я.. - С. 40
  35. Чтенія въ церковно-археологическомъ обществѣ, вып. II, К., 1899, ст. 108 / В.. - С. 40–42
  36. Потебня А. А. Изъ записокъ по русской грамматикѣ. III Объ измѣненіи значенія и замѣнахъ существительнаго, 1899, Харків, ст. Ѵ+663 / Т.. - С. 42
  37. П. В. Владиміровъ. Пятидесятилѣтіе "Мыслей объ исторіи русскаго языка”, К., 1899. 45 с. / Т.. - С. 43
  38. В. Н. Перетцъ. Изъ исторіи пословицы, Спб., 1898, ст. 39 / Т.. - С. 43
  39. Видавництва й книжки, обговорені в бібліографії сього тому. - С. 43–44  Персоналії:

  Яцимирський Олександр Іванович

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна