MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 47, кн. 3 (1902)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001496
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 47, кн. 3, 1902.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 23.47 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1902 рік:
 • Т. 45, кн. 1
 • Т. 46, кн. 2
 • Т. 47, кн. 3
 • Т. 48, кн. 4
 • Т. 49, кн. 5
 • Т. 50, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Козак Плахта. Українська народня пісня друкована в польській брошурі з р. 1625 / І. Франко. - С. 1-28 [7]
  3. Угроруські духовні вірші (Вірші з північної Угорщини ч. 55-98. Забави при мерці. Вірші з Бачки й Сриму ч. 99-127) / В. Гнатюк. - С. 69-164 [38]
  4. Пам'яті Олександра Лазаревського / М. Грушевсъкий. - С. 1-10 [134]  

  5. Miscellanea. - С. 1-9 [144]
  6. Ким свідчився Отокар? Проба інтерпретації оповідання Галицько-волинської літописи / Б. Барвінський. - С. 1-3 [144]
  7. Кілька причинків до біографії Юрія Гуци (Венеліна), з нагоди століття його уродин / В. Гнатюк. - С. 4-6 [147]
  8. Шість листів пок. Ізидора Шараневича з рр. 1862-1864 / І. Франко. - С. 6-9 [149]
  9. Наукова хроніка: Огляд часописей за р. 1901. Часописи українсько-руські. - С. 1-15 [153]

  10. Бібліографія (рецензії й справоздання, зміст на с. 45). - С. 1-46 [168].
  11. Отчетъ Императорской Археологической Комиссіи за 1896 г., Спб., 1898, 2+251 стор. in folio. Те саме за 1897 р., 1900, 2+191 стор. / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 1–3
  12. Fr Rawita-Gawroński. Wycieczki historyczno-archeologiczne po Ukrainie (Przewodnik naukowy i literacki, 1901, T. XXIX, C. 45–57, 131–148). / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 3–4
  13. Stanisław Kętrzyński. Kazimierz Odnowiciel (1034–1058) (Rozprawy wydz. hist.-fil. XXXVIII, c. 295–373) / Грушевський М[ихайло]. - С. 4–5  
  14. А. Лященко. Замѣтка о сочиненіяхъ Ѳеодосія, писателя XII вѣка, Спб., 1900, ст. 36 (відб. з Jahresbericht der Reformierten Kirchenschule für 1899–900) / Грушевський М[ихайло]. - С. 5–6  
  15. Ир. Житецкій. Евреи въ Южной Россіи. Историческая справка (Кіевская Старина, 1901, кн. 1, ст. 57–80).; Евреи въ Южной Россіи. Историко-этнографическія замѣтки. (Тамже, кн. 7–8, ст. 1 – 45) / Т[омашівський] C[тeпан]. - С. 6–7
  16. Dr. Stanisław Kutrzeba Sądy ziemskie igrodzkie w wiekach średnich (Rozprawy wydz. hist.-fil. t. XL i XLII, 1901 – 2) / Грушевський М[ихайло]. - С. 7–10  
  17. Литовско-русскій сеймъ, опытъ по исторіи учрежденія въ связи съ внутреннимъ строемъ и внѣшнею исторію государства, Матвѣя Любавскаго, Мва, 1901, ст. 850+232+LXXII (відб. з Чтеній московських 1900–1 рр.) / Грушевський М[ихайло]. - С. 10–12  
  18. Кs. Stanisław Załęskі T. J. Jezuici w Po1sce, tom I, cz. 1–2. Walka z różnowierstwem 1555–1608. Льв. 1900, ст. 819. / Франко Ів[ан]. - С. 12–15
  19. Олександер Сушко. Єзуіти в заведеню Унїї на Руси в доберестейскій добі (Альманах руско–україньских богословів, Львів 1902, стор. 117–195) / Франко Ів[ан]. - С. 16–17
  20. [Іваницький С.]. П. Жуковичъ. Послѣдняя борьба духовенства митрополичьей епархіи съ Потѣемъ и уніей (1609–1611) (Христіанское Чтеніе 1901, кн. VIII с. 258–291, кн. IX с. 270–389) / С. Г. . - С. 17–18
  21. Ludwik Kubala. Zajęcie Kijowa przez Moskwę w r. 1654 i zatarg prawosławnej cerkwi ruskiej z pa tryarchatem moskiewskim (Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1900/1901. Ct. 112–138) / Томашівський С[тепан]. - С. 18–20
  22. О. Л. Очерки народной жизни въ Малороссіи во второй половинѣ XVII ст. (Кіевская Старина, 1901, чч. 1–3, 5, 7–12) / Томашівський С[тепан]. - С. 20–22
  23. Władysław Łoziński. Ormiański epilog lwowskiej sztuki złotniczej (Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T. VII. Впп. І і II, cт. 242–271, 1902) / Г[рушевськ]а М[арія]. - С. 23–24  
  24. Я. В. Яроцкій. Изъ прошлаго Волыни. Сборникъ историческихъ очерковъ. Випуск I, 1900, ст. 50 (без місця друку) / Ч[айківський Йосип]. - С. 24–26
  25. В. И. Срезневскій. О нѣсколькихъ автографахъ И. И. Котляревскаго (Журналъ Мин. Нар. Проев. 1902, III).; Изъ переписки И. И. Срезневскаго (1829–1839 гг.) (Кіевская Старина 1901, VI–VIII).; Письма М. М. Лазаревскаго къ Т. Г. Шевченку (1857–1859 гг.) (ibid. 1901, II) / Стешенко Ів[ан]. - С. 26–32
  26. Stanisław Zdziarski, Bohdan Zaleski, studjum biograficzno-literackie, Льв., 1902, 8-ка, стор. ХV+420 / Франко Ів[ан]. - С. 32–33
  27. Michał Grabowski, jego pisma krytyczne i pojęcia polityczne, przez Dr. Tadeusza Grabowskiego (Przegląd Polski, t. 137 c. 381–459, т. 138 c. 88–125 i 245–283, 1900) / Франко Ів[ан]. - С. 33–34
  28. Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. III, 1898, IV, 1901, V. / Г[натюк] B[oлодимир]. - С. 34–37
  29. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1893 przez Michała Federowskiego. Tom II. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słoni ma, Lidy i Sokółki. Część I. Baśnie fantastyczno –mityczne, Краків, 1902, ст. ХХХІІ+358. / Г[натюк] В[олодимир]. - С. 37–39
  30. Списокъ населенныхъ мѣстъ Кіевской губерніи. Изданіе киіевскаго губернскаго статистическаго комитета, К., 1900, ст. LXXX+1896 малої вісімки + мапа / Г[рушевський] М[ихайло]. - С. 39  
  31. Волынскій историко-археологическій сборникъ. Вип. II, Житомиръ, 1900, ст. 114+287 / Томашівський С[тепан]. - С. 39–40
  32. Научно-литературный сборникъ. Періодическое изданіе "Галицко-русской Матицы". Подъ редакціей Б. А. Дѣдицкаго, 1901, том I, кн. 1–4, ст. 342+228+ХХХІІ / Г[натюк] В[олодимир]. - С. 40–44
  33. Видання й статі обговорені в сім томі. - С. 45–46   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна