MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 72, кн. 4 (1906)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001513
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 72, кн. 4, 1906.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 34.153 Mb

Довідки про авторів:

 ДЖИДЖОРА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 КРЕВЕЦЬКИЙ ІВАН-МАР’ЯН ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1906 рік:
 • Т. 69, кн. 1
 • Т. 70, кн. 2
 • Т. 71, кн. 3
 • Т. 72, кн. 4
 • Т. 73, кн. 5
 • Т. 74, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Лист Володимирської громади з 1324 р. (факсиміле листу й печатки) / М. Грушевський. - С. 5-8  
  4. До історії українського вертепа. Історично-літературні студії й матеріали, III-IV / І. Франко. - С. 9-79
  5. Ритміка українських пісень. ІІІ. Музикально-сінтактична стопа / Ф. Колесса. - С. 80-111
  6. До історії участі галицьких Русинів в слов'янськім конгресі в Празі 1848 р. / І. Созанський. - С. 112-121
  7. Рукописи Софійської катедри в Київі / С. Маслов. - С. 122-140
  8. Получення Сяна з Дністром в ледовій добі, тимчасова звістка / С. Рудницький. - С. 141

  9. Miscellanea. - С. 142-147
  10. Справа поминання гетьманського імені на "переносі" / І. Джиджора. - С. 142-145
  11. Українська вірша про уманську різню / І. Кревецький. - С. 145-146
  12. Пастирський лист Ангеловича з р. 1799 / І. Крип'якевич. - С. 146-147
  13. Наукова хроніка: Етнографія в західно-європейських часописах за р. 1904, з деякими доповненнями за р. 1903 / З. Кузеля. - С. 148-184

  14. Бібліографія (рецензії й справоздання, зміст на с. 239). - С. 185-240.
  15. Władysław Olechnowicz. Cmentarzysko w Nowosiłkach (pow. Włodzimirski, gub. Wołyńska) (Materyały antropol.-archeologiczne i etnograficzne, VI, c. 3–12); Karol Hadaczek. Z badań archeologicznych w dorzeczu Dniestru (ib. c. 27–35); Його ж. Światowit. Szkic archeologiczny (ibid. т. VII, c. 114–121) / Кузеля З[енон]. - С. 185–189
  16. Барацъ Г. Повѣсти и сказанія древне-русской письменности, имѣющія отношеніе къ евреямъ и еврейству. I: Два разсказа Кіево-Печерскаго Патерика (Кіевская Старина 1906, книжка за март і цьвітень, стор. 298–311) / Франко Ів[ан]. - С. 190–193
  17. К. Dieterich. Eine Gruppe neugriechischer Lieder aus dem Akritencyklus (Byzantinische Zeitschrift, 1904, стор. 53–72) / Кузеля З[енон]. - С. 194–197
  18. Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta, том I Najstarsza księga miejska 1382–1389, стор. VIII+154+1 факсімілє, Льв., 1892, Том II Księga przychodów i rozchodów miasta, стор. ѴІ+184, Льв. 1896, Том III Księga przychodów i rozchodów miasta 1414–1426, стор. IV+188, Львів, 1905 / Крипякевич Ів[ан]. - С. 197–201
  19. Balaban Majer. Żydzi lwowscy na przełomie XVI і XVII wieku, Львів, 1906, стор. XXIV+578+188 / Крипякевич Ів[ан]. - С. 202–207
  20. Kazimierz Pułaski. Stare osady w ziemi Kamienieckiej i dziedziczące na nich rody podolskiej szlachty historycznej (Szkice i poszukiwania histor., III c. 1–168); Його ж. Ród Kierdejów podolskich. Monografia historyczno-genealogiczna (ibid. c. 169–194) / Грушевський М[ихайло]. - С. 207–208  
  21. Powiat Mohylowski w gubernii Podolskiej. Opis geograficzno-historyczny wszystkich miast, miasteczek, wsi, przysiółków, futorów, słowem zaludnionych miejscowości w tym powiecie, z dodaniem odpowiednich dokumentów. Zebrał i opracował Władysław Pobóg Górski. Wydanie nakładem księżny Amelii Gzetwertyńskiej, Краків, 1903, cт. 346+мапа, вел. 8° / Грушевський M[ихайло]. - С. 208–210  
  22. О. Balzer. Historya ustroju Polski, przegląd wykładów uniwersyteckich, Kp., 1905, ct. 33 (відб. з Sprawozdania z czynności akad. umiejętności); Теж по нїмецьки: Verfassungsgeschichte Polens (Bulletin internat, de l’ Academie, 1905, XII, с. 97–137) / Грушевський М[ихайло]. - С. 210–211  
  23. В. Н. Перетцъ. Къ исторіи польскаго и русскаго народного театра І–VII. С.-Пбг., 1905, стор. 54 / Франко Ів[ан]. - С. 211–212
  24. В. П. Срезневскій. Климовскій-Климовъ, "козакъ-стихотворецъ" и два его сочиненія, Харків 1905, ст. 38 / Перетц В[олодимир]. - С. 212–220
  25. Переписка съ Запорожьемъ (1763–1765 гг ) , сообщилъ О. Левицкій (Чтенія въ Ист. Общ. Нестора Лѣтописца, кн. 18, вып. III и IV, с. 23–49) / Джиджора Ів[ан]. - С. 220–221
  26. Kazimierz Pułaski. Z czasów konfederacyi Barskiej (Szkice i poszukiwania historyczne, serya trzecia, Краків, 1906, стор. 229–388) / Франко Ів[ан]. - С. 222–223
  27. Dzieje porozbiorowe narodu polskiego w żywem słowie, zesz. V і VI. Z dziejów Hajdamaczyzny, z przedmową Henryka Mościckiego, część І і II (Bezpłatny dodatek dla prenumeratorów "Tygodnika Ilustrowanego"), Варшава, 1905, стор. ХІІ+151+168 / Франко Ів[ан]. - С. 223–224
  28. Maryan Dubiecki. Przymierze dziedzica z poddanymi rolnikami. Rzecz z dziejów ludu wiejskiego w Polsce, Краків, 1905, стор. 32 (Відб. з Archiwum do dziejów oświaty) / Джиджора І[ван]. - С. 224–227
  29. В. С. Иконниковъ. Крестьянское движеніе въ Кіевской губ. въ 1826–1827 гг. въ звязи съ событіями того времени. (По архивнымъ матеріаламъ). Спб. 1905, ст. 86+V / Джиджора Ів[ан]. - С. 227–230
  30. И. С. Свѣнцицкій. Матеріалы по исторіи возрожденія карпатской Руси. Сношенія Карпатской Руси съ Россіей въ І-ую половину ХІХ-аго вѣка, Льв., 1906, стор. 212 / Кр[евецький] І[ван]. - С. 230–232
  31. Л. Ф. Пантелѣевъ. Изъ вспоминаній прошлаго, Спб., 1905, стор. 339, мал. 8° / Грушевський Олександр. - С. 232–234  
  32. Отчетъ Императорской Публичной Библіотеки за 1899 г ., С.-Пб., 1903, ст. ІІ+211+4 / Кревецький І[ван]. - С. 234–235
  33. Отчетъ Императорской Публичной Библіотеки за 1900 и 1901 гг. Спб. 1905, 8°, стор. 324 / Перетц В[олодимир]. - С. 235–238
  34. Katalog rękopisów Akademii umiejętności w Krakowie , zestawil Jan Czubek, Краків, 1905, III+І нен.+313, мал. 8 / Кузеля З[енон]. - С. 238–239
  35. Книги й статі обговорені в сім томі. - С. 239–240   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна