MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 95, кн. 3 (1910)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001534
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 95, кн. 3, 1910.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 29.093 Mb

Довідки про авторів:

 КРЕВЕЦЬКИЙ ІВАН-МАР’ЯН ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1910 рік:
 • Т. 97, кн. 5
 • Т. 98, кн. 6
 • Т. 93, кн. 1
 • Т. 94, кн. 2
 • Т. 95, кн. 3
 • Т. 96, кн. 4

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Візантійська церковна пісня і Слово о полку Ігореві / В. Бирчак. - С. 5-29
  4. Студії над українськими народними піснями, XXXI / І. Франко. - С. 30-53
  5. Справа поділу Галичини в рр.1846-1850, VII-VIII / І. Кревецький. - С. 54-82
  6. Студії над галицько-українськими граматиками XIX в. / М. Возняк. - С. 83-106
  7. Відносини Вартоломея Копітара до галицько-українського письменства / М. Тершаковець. - С. 107-154
  8. Miscellanea: З недавнього минулого / К. Широцький. - С. 155-169
  9. Наукова хроніка: Останній том "Актів ґродських і земських" / О. Назаріїв. - С. 170-190

  10. Бібліографія: преісторія, археологія, історія штуки, історія політична і культурна, література, етнографія, життя суспільне і культурне (реєстр ширших обговорень див. с. 242). - С. 191-243
  11. Преісторія, археольоґія, історія штуки
  12. Володимир Ґеринович. Питанє про третинного чоловіка в новійшій літературі (Літературно-науковий Вістник, Львів–Київ, 1909, т. XLVI, кн. V, стор. 331–345) / Кузеля З[енон]. - С. 191–196
  13. Н. П. Кондаковъ. Изображенія русской княжеской семьи въ миніатюрахъ XI вѣка, Спб. 1906, ст. 123+2+6 табл. / Грушевський М[ихайло]. - С. 196–198  
  14. Joseph Braun. Die liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, Verwendung und Symbolik. Фрайбурґ в Б., Herder, 1907, стор. XXIV+797, 8° (з 316 образками). 30 м. / К[узеля] З[енон]. - С. 198
  15. Dr. Władysław Zahorski. Obraz Najświętszej Panny Maiji Ostrobramskiej w Wilnie (Kwartalnik litewski, t. І, стор. 19–33) / Крипякевич І[ван]. - С. 198
  16. Я. И. Смирновъ. Рисунки Кіева 1651 года по копіямъ ихъ конца XVIII вѣка (Труды ХIII археол. съѣзда, II, с. 196–512+ХІѴ табл.) / Грушевський М[ихайло]. - С. 199–200  
  17. Н. В. Султановъ. Останки Якутскаго острога и нѣкоторые другіе памятники деревяннаго зодчества въ Сибири (Извѣстія импер. археолог, ком. вип. XXIV), Спб., 1907, ст. 154+18 табл. / Грушевський М[ихайло]. - С. 200  
  18. о. Он. Волянський. Начерк історії первісної культури (Руслан 1909, чч. 146, 147). - С. 201
  19. О. Левицький. Білгородська старовина (Рада 1909, ч. 176). - С. 201
  20. Л. Ч. Білгородська старовина княжого часу (Рідний край 1909, ч. 23, ст. 10–12). - С. 201
  21. Др. В. Щурат. Свято-онуфрейський монастир у Львові (Замітка до фахової оціни). (Діло 1909, ч. 31). - С. 201
  22. М. Біляшевський. Порівнаня з сфери народнього мистецтва (Л.-Н. Вістник 1909, ІХ, ст. 503–510). - С. 201
  23. Др. Б. Барвінський. Причинок до питапя про т. зв. "Бекетівський" портрет Мазепи (Руслан 1909, чч. 140 і 141). - С. 201
  24. Др. Б. Барвінський. Портрет Мазепи кисти артиста-маляра Осипа Куриласа (Руслан 1909, ч. 120). - С. 201
  25. о. Т. Пасічинський. Короткий погляд на спів грецької церкви (Нива 1909, ч. 13, ст. 388–392, ч. 18–19, ст. 558–562 і ч. 24, ст. 825–831) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 201
  26. Смирновъ А. В. проф. прот. Архимандритъ Ѳеофанъ, церковный композиторъ (Записки И. Казанскаго Унив. 1909, кн 7–8, ст. портр.+1–46) / Н[азаріїв] О[лекса]. - С. 201–202
  27. В. Доманицький. Альбом українських історичних портретів (Рада 1909, ч. 36). - С. 202
  28. О. Сластьон. Шевченкове мальовання (Рідний край 1909, ч. 38). - С. 202
  29. М. Жук. Ілюстровані твори І. Котляревського (Л.-Н. Вістник 1909, X, ст. 142–146). - С. 202
  30. М. Залізняк. Музей "Наукового Товариства ім. Шевченка" у Львові (Діло, 1909, ч. 202). - С. 202
  31. А. Шумицький. Музей української старовини ім. Василя Тарновського в Чернігові (Рада, 1909, ч. 134). - С. 202
  32. О. К. Особливости камянецького музея (Діло, 1909, ч. 5) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 202
  33. Черноволотъ Н. И. Музей изящныхъ искусствъ и древностей И. Харьковскаго Университета. Коллекція гравюръ А. Н. Алферова (Записки И. Харьковскаго Унив. 1909, кн. 4, ст. 1–112) / Н[азаріїв] О[лекса]. - С. 202–203
  34. Ор. Левицький. Ратуйте старовину! (Рада, 1909, ч. 166). - С. 203
  35. І. Зборовський. Як боротись з загином нашої старовини (Рада, 1909, ч. 216). - С. 203
  36. М. Грушевський. По світу. (3 подорожних вражінь). (Л.-Н. Вістник, 1909, кн. І–V, ст. 16–31, 304–319, 515–532, 48–56, 234–244). - С. 203  
  37. І. Бондаренко. Дніпром... (З літньої подорожі). (Рада, 1909, чч. 187–189). - С. 203
  38. А. Будзиновський. З прогульки в гори (Руслан, 1909, чч. 164, 165, 169, 173, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 227, 228, 230–232, 234, 235 і 237). - С. 203
  39. Турист. З гір (Руслан, 1909, чч. 174 і 175) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 203
  40. Історія політична і культурна XVII–XIX вв.
  41. Mieczysław Gawlik. Projekt unii rosyjsko-polskiej w drugiej połowie XVII w. (Kwartalnik historyczny 1909, кн. 1–2, стор. 78–125) / Крипякевич Ів[ан]. - С. 203–204
  42. А. Рыболовскій. Варлаамъ Вонатовичъ, Архіепископъ Кіевскій, Галицкій і Малыя Россіи (Труды Кіевской Духовнй Академіи, 1908, V–XI) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 204–206
  43. С. В. Рождественскій. Изъ исторіи учебныхъ реформъ Императрицы Екатерины II (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1909, март і червень) / Залізняк М[икола]. - С. 206–209
  44. Ф. И. Свистунъ. Русскіе домовладѣльцы въ Львовѣ въ XVIII вѣкѣ (Вѣстникъ "Народного Дома", Льв. 1909, ст. 171–181) / Кревецький Ів[ан]. - С. 209
  45. Raimund Kaindl. Neue Beiträge zur Geschichte der Deutschen in Galizien (Відбитка із "Deutsche Erde, Zeitschrift für Deutschkude". Gohta-Perthes, Jahrg. 1909, Heft 6, ст. 170–172) / Франко Іван. - С. 209–215
  46. О. Пчілка. "Історія – брехня!" (Рідний край, 1909, ч. 30, ст. 4–10). - С. 215
  47. М. І-ніна. Ржищевський манастир та його минувшина (Рідний край, 1909, ч. 29, ст. 11–12, ч. 31, ст. 4–6). - С. 215
  48. Я. Біленький. Гетьман Іван Мазепа в чеській літературі (Рада, чч. 197–201, 206–216). - С. 215
  49. Св. Дмитрій Ростовський (Рада, 1909, ч. 244) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 215
  50. А. Никольскій. Нѣсколько словъ о житіи и сочиненіяхъ св. Димитрія Растовскаго (Изв. II Отд. Ак. Н. 1909, I, ст. 160–171) / С[вєнціцкий] Цляріон]. - С. 215
  51. Прот. Ѳ. Титовъ. Къ и сторіи Кіев. Дух. Академіи въ XVII–XVIII вв. (Труды Кіев, Дух. Академіи 1909, вересень, стор. 66–111 і жовтень, стор. 173–240) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 215–216
  52. П. Кудряшевъ. Отношеніе населенія къ выборамъ въ Екатерининскую коммиссію (Вѣстникъ Бвропы, 1909, чч. 11 і 12, ст. 99–120 і 531–548) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 216
  53. К. М. Morawski. Pamiętnik marszałka Stanisława Lubomirskiego z czasów konfederacyi barskiej (Kwartalnik historyczny 1909, кн. З, стор. 378–380) / Кр[ип'якеви]ч Ів[ан]. - С. 216
  54. Къ матеріаламъ для исторической топографіи Кіева (Труды Кіев. Духовной Академіи 1909, лютий, ст. 311–336) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 216
  55. В. Даниловъ. А. А. Котляревскій и М. А. Максимовичъ (Р. Ф. В. 1909, І, ст. 113–120) / С[венціцкий] І[ляріон]. - С. 216
  56. О. Маковей. З нагоди ювилею "Руської Бесіди" в Чернівцях. (Роки 1869–1885 в історії сього товариства) (Буковина, 1909, чч. 33 і 34). - С. 216
  57. О. М. Перші загальні збори тов. "Руська Бесіда" в Чернівцях дня 26 сїчня 1869 року (Буковина, 1909, ч. 81). - С. 217
  58. Листи Володимира Антоновича до Олександра Барвінського (Руслан, 1909, ч. 1). - С. 217
  59. Матеріяли до національно-полїтичного і культурного житя Русинів (Руслан, 1909, чч. 172, 193–200 і 210–212) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 217
  60. Література
  61. А. Соболевскій. Кириллица и глаголица (Богословская Энциклопедія, X стовп. 213–228, С-Птб. 1909) / Свєнціцкий І[ляріон]. - С. 217–218
  62. С. Шевченко. Къ исторіи "Великаго Зерцала" въ Юго-Западной Руси. "Великое Зерцало" и сочиненія Іоанникія Галатовскаго (Рус. Фил. Вѣст. 1900, ІІІ–IV ст. 110–130) / Свєнціцкий І[ляріон]. - С. 218–219
  63. Ив. Огіенко. Изданія "Ключа Разумѣнія" Іоанникія Галятовскаго (Русскій Филологическій Вѣстникъ, 1910, № 2, ст. 263–307) / Возняк М[ихайло]. - С. 219–220
  64. Проф. Н. Петровъ. Кіевская искуственная литература XVII и XVIII вв., преимущественно драматическая (Труды Кіев. Дух. Академіи 1909 май–падолист і 1910 січень) / С[ицінсъкий] Ю[хим]. - С. 220–221
  65. Старицька-Черняхівська. Двадцять пьять років українського театра (Спогади та думки). Київ, 1908, ст. 118 / Дорошенко В[олодимир]. - С. 221–222
  66. Robert F. Arnold Einführung in die Literatur der Stoffgeschichte (Germanisch-romanische Monatsschrift hrg. von H. Schröder. Heidelberg 1909, IV, стор. 223–232) / К[узеля] З[енон]. - С. 222
  67. В. Перетц. Панегірик "Вѣзерункъ цнотъ превел. о. Є. Плетенецкого" року 1618, "3ап. Наук. Тов. в к." VI, ст. 54–68. - С. 223
  68. І. Єрофеєв. Українські думи і їх редакції, "Зап. Наук. Тов. в к." VI, ст. 69–83. - С. 223
  69. А. И. Сычевская. Къ вопросу о Мольерѣ въ польской драматической литературѣ XVIII ст. "Doktór przymuszony" въ польско-бѣлорусской обработкѣ кс. Цецерскаго 1787 г. (РФВ 1909, ІІІ–IV ст. 75–109). - С. 223
  70. В. Н. Перетцъ. Къ исторіи польско–русскаго народнаго театра, ХІ–ХII (Изв. 2–го Орд. Акад. Н. 1909, I, ст. 125–159) / С[вєнціцкий] І[ляріон]. - С. 223
  71. О. Маковей. Александер Попович (Причинок до історії 1850–их років на Буковині) (Буковина, 1909, чч. 10 і 11). - С. 223–224
  72. С. Яричевський. "Иродова морока" (Буковина, 1909, чч. 129–132, 135–137). - С. 224
  73. О. Грушевський. Поетична творчість П. Куліша ("ЛНВістник" т. IX–XII, ст. 398–411, 72–89, 436–453). - С. 224  
  74. Ю. Романчук. Недруковані поезії Куліша (Діло, 1909, ч. 5). - С. 224
  75. Ю. Романчук. Нові виданя творів Кулїша (Діло, 1909, ч. 77). - С. 224
  76. В. Доманицький. Марко Вовчок ("Дїло" 1909, чч. 170–172). - С. 224
  77. Г. Барвінок. Спомини про Марка Вовчка (Рідний край, 1909, ч. 1, ст. 9–11). - С. 224
  78. В. Доманицький. В обороні мертвих від живих (3 приводу "Споминок про Марка Вовчка Ганни Барвінок") (Рада, 1909, ч. 85). - С. 224
  79. О. Білоусенко. Нова поетична сила (Л.-Н. Вістник, 1909, VII, ст. 4–16). - С. 224–225
  80. С. Єфремов. Муза гніву та зневірря (Гада, 1909, чч. 282 і 284). - С. 225
  81. С. Єфремов. Гнучка чесність і сть (Рада, чч. 59). - С. 225
  82. О. Грушевський. Українські поети в новім перекладї (Л.-Н. Вістник, 1909, V, ст. 292–298). - С. 225  
  83. Василько. "Молодая Украйна" (замісць рецензії) (Рада, 1909, ч. 8). - С. 225
  84. О. Луцький. Літературні новини (Буковина, 1909, ч ,61 і 75); Літературні замітки (ib. ч. 68). - С. 225
  85. Дівчина Христя. З поля двох письменств ("Будучність" чч. 4, ст. 55–57; 5, ст. 76–78; 6–7, ст. 88–91, ч. 8–9, ст. 118–121) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 226
  86. Етнографія
  87. Vol. Hnatjuk. Ein erotisches ukrainisches Lied aus dem XVII Jahrhundert. (’ANΘРΏПОФYТЕІА, Jahrbücher für Folkloristische Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral, herausgegeben von Dr. Friedrich S. Krauss. Липськ, 1909, т. VI, стор. 844–847); Parallelen zu einem magyarischen Volklied. Eine Umfrage von Vol. Hnatjuk. Beiträge von Hnatjuk, Kostiäl und Krauss. (Ibid., стор. 348–352); Vol. Hnatjuk. Die Brautkammer. Eine Episoda aus den ukrainischen Hochzeitbräuchen. (Ibid., стор. 113–149) / Кузеля З[енон]. - С. 226–228
  88. Witold Klinger. Jajko w zabobonie ludowym u nas i w starożytności ("Rozprawy Akadomii Umiejętności, wydział filologiczny". Serya II. Tom XXX (Og. zb. t. 45). 1909 p. Cт. 162–190) / Назаріїв О[лекса]. - С. 228–229
  89. Ю. A. Яворскій. Omne vivum ex ovo. Къ исторіи сказаній и повѣрій о яйцѣ . Кіевъ 1909. 8°, ст. 1–22 / Франко Іван. - С. 229–230
  90. В. Клингеръ. Животное въ античномъ и современномъ суевѣріи ("Университетск. Извѣстія", київські, 1909 р., 10, 11, 1910 р. № 1, ст. 1–205) / Н[азаріїв] О[лекса]. - С. 230
  91. Dr. Ivan Franko. Das älteste ruthenische Volkslied (Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 1907, I II, стор. 27–32). - С. 231
  92. Albrecht Keller. Die Schwaben in der Geschichte des Volkshumors. Freiburg і. B. J. Bielefeld, 1907. Стор. XVI+388, 8°. 8 м / К[узеля] З[енон]. - С. 231
  93. В. Данилів. До історії української етнографії ("Зав. Наук. Тов. в K." IV) ст. 41–48). - С. 231
  94. Проф. д-р Р. Кайндль. Гуцули ("Діло" 1909, ч. 194–196). - С. 231
  95. Писанки у Гуцулів ("Діло" 1909, ч. 77). - С. 231
  96. Ф. Порубський. Весілє на Калічанці. (Образ з передмістя) ("Буковина" 1909, ч. 142). - С. 231
  97. І. Бордейний. Сотворене світа ("Буковина" 1909, ч. 156) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 231
  98. Auguste Kochanowska. Bukowinaer Jahrmärkte (Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Відень, 1908, V–VI, стор. 199–207) / К[узеля] З[енон]. - С. 231–232
  99. М. Кононенко. Панщина (Народня пісня). "Рада", 1909 ч. 40. - С. 232
  100. З. Кузеля. Про потребу і техніку збирання етноґрафічних матеріялів ("Діло" 1909, ч. 155. Передруковано в "Укр. Хаті" ч. 5, ст. 260–266). - С. 232
  101. О. Сластьон. Записуваня дум на фонографі ("Рідний Край", 1909, чч. 22–24, ст. 8– 9, 7–10 і 6–8) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 232
  102. Dr. Zeno Kuziela. Die ruthenische Ausstellung in Stryj (Zeitschrift für österr. Volkskunde. Відень, 1910, I–II, стор. 51). - С. 232
  103. Neuer Führer durch das Museum für österreichische Volkskunde. Ausgearbeitet vom Direktor Dr. M. Haberlandt. (Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 1908, 1–II, втор. 61–80, з 31 обр. в тексті) / К[узеля] З[енон]. - С. 232–233
  104. Житє суспільне і культурне
  105. Б. Веселовскій. Исторія земства за сорокъ лѣтъ, Спб., 1909, изд. О. Н. Поповой, т. I, ст. XVI+724+2 мапи; т. II, ст. 703 / Дорошенко Вол[одимир]. - С. 233–237
  106. Н. Лагуновъ. Донское земство ("Русское Богатство" 1909 № 11, ст. 108–133, № 12, ст. 56–86) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 237–238
  107. Wincenty Badura. Ludność polska pow[iata] łańcuckiego i przeworskiego pod względem oświatowym i kulturalnym, Львів 1908, стор. IV+32 / Крипякевич Ів[ан]. - С. 238
  108. Paul Mombert. Studien zur Bevölkerungsbewegung in den letzten Jahrzenten mit besonderer Berücksichtigung der ehelichen Fruchtbarkeit. Карльсруе, G. Braun, 1907. Стор. VI+280, 8° / К[узеля] З[енон]. - С. 238–239
  109. X. З літератури про національність. "Діло" 1909, ч. 41. - С. 239
  110. К. Клясова. боротьба і національна солідарність. "Укр. Хата", 1909, ч. 7–8, ст. 376–390. - С. 239
  111. О. Лука І. Націоналізм і патріотизм в світлі католицкого а ліберального світогляду ("Нива" 1909, ч. 14, ст. 421–428, ч. 15–16, ст. 469–477). - С. 239
  112. А. Погодинъ. О нѣкоторыхъ національныхъ проблемахъ Россіи (Вѣстникъ Европы, 1909, ч. 6, ст. 708–718). - С. 239
  113. В. Мякотинъ. Теоретикъ польской націоналъ-демократіи (Русское Богатство 1909, № 6, ст. 91–127). - С. 240
  114. М. Грушевський. Україна, Білорусь, Литва. "Діло", 1909, ч. 29 (передр. з Ukrainische Rundschau, ч. 2). - С. 240  
  115. Ф. Іванюк. Сучасний стан білоруської квестиї. "Діло", 1909, ч. 57. - С. 240
  116. Зближімся до Українців! "Руслан" чч. 37 і 38. - С. 240
  117. Автономістичні струї серед народностий західної Росиї. "Руслан" чч. 250–257. - С. 240
  118. Литовска і білоруска мова в костелах та становиско Поляків до cero постуляту. "Руслан", 1909, чч. 31–33. - С. 240
  119. М. Грушевський. На українські теми. "ЛНВ", 1909, І, ст. 115–126; VIII, ст. 340–355; X, ст. 108–117; XI, ст. 333–341. - С. 241  
  120. М. Грушевський Реальна політика на галицькім ґрунті. "ЛНВ", 1909, IX, ст. 555–565. - С. 241  
  121. М. Гехтер. З українського житя. ЛНВ., 1909, II, ст. 448–460, III, ст. 182–189, IV, ст. 395–402, VII, ст. 158–169, X, ст. 161–176. - С. 241–242
  122. О. Білоусенко. Листи з Петербургу (IV–VI; VII; IX–ІІІ) ("Рада" чч. 52, 53 і 56; 71; 86, 87, 89 і 90) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 242
  123. Видання й статі обговорені в сім томі. - С. 242–243
  124. Оголошення. - С. 244.   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна