MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 109, кн. 3 (1912)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001540
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 109, кн. 3, 1912.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 29.807 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1912 рік:
 • Т. 107, кн. 1
 • Т. 108, кн. 2
 • Т. 109, кн. 3
 • Т. 110, кн. 4
 • Т. 111, кн. 5
 • Т. 112, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Зміст тому. - С. 3-4
  3. Причинки до пізнання культу предків на Україні / Х. Ящуржинський. - С. 5-9
  4. З культурного життя України XVII-XVIII в. / М. Возняк. - С. 10-38
  5. З життя українського духовенства Львівської єпархії в другій половині XVIII в. / М. Бордун. - С. 39-90
  6. Григорій Ількевич як етнограф / А. Франко. - С. 91-122
  7. Оден з Ніжинців / М. Грушевський. - С. 123-135  

  8. Miscellanea. - С. 136-165
  9. Недоля галицьких дяків / Я. Гординський. - С. 136-140
  10. З фольклорних занять Маркіяна Шашкевича / М. Возняк. - С. 140-155
  11. "Основи нової слов'янської політики" Бакуніна / І. Франко. - С. 155-165
  12. Наукова хроніка: "Киевская Старина" і її "Покажчик" / В. Дорошенко. - С. 166-177

  13. Бібліографія (оцінки, реферати, замітки): історія політична і культурна, література, етнографія, право (реєстр ширших обговорень див. с. 226). - С. 178-227
  14. Історія суспільна і культурна. - С. 178
  15. Шахматовъ А. Корсунская легенда о крещеніи Владиміра (Сборникъ въ честь В. И. Даманскаго. [Т.] II. с. 1029–1183); Srkulj St. Drei Fragen aus der Taufe des heiligen Vladimir (Archiv für sl[avische] Phil[ologie]. [Bd.] XXIX. ст. 246–287); Бертье-Делагардъ А. Какъ Владимиръ осаждалъ Корсунь (Известия ОРЯС АН. 1910. [Кн.] I. с. 241–307) / Грушевський М[ихайло]. - С. 178–181  
  16. Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566–1610 / Podlug autografów wydał і objaśnił ks. Jan Sydański T. J. Krakow, 1912. VIII + 330 s. + 1 portret; Sygański Jan, ks. Działalność ks. Piotra Skargi T. J. na tie jego listów 1566–1610. Szkic historyczny. Kraków, 1912. VIII + 138 s. + 19 il. / Крипякевич І[ван]. - С. 181–185
  17. Rawita-Gawroński Fr. Włodzimierz Antonowicz. Zarys jego dzialałności społeczno-politycznej і historycznej. Lwów, 1912. 144 s. / Федюшка М[икола]. - С. 185–187
  18. Weiss Jakob. Die Dobrudza im Altertum. Historische Landschaftskunde (Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Reisen und Beobachtungen h[e]r[aus]g[egeben] durch C. Patsch. Sarajewo, 1911. [Bd.] XII. 94 S. + 11 Tabl. + Karte). - С. 187
  19. Ruland Wilhelm. Geschichte der Bulgaren (Berlin: Zigismund, 1911. 79 s.). - С. 187
  20. Echowicz Bolesław. Polska a Mołdawia w pierwszej połowie XV w. (Gazeta polska. Czerniowce, 1911. № 8–12); Echowicz B. Stefan Wielki і jego stosunek do Polski ([Gazeta Polska]. [Czerniowce, 1911]. № 22, 24–26, 28); Echowicz B. Stosunki mołdawsko-polskie, od śmierci Stefana W[ielkiego] do wygaśnięcia dynastyi Dragoszyców ([Gazeta polska]. [Czerniowce, 1911]. № 47–50); Echowicz B. Wojewodowie mołdawscy przez Turcyę obrani і ich stosunek do Rzeczpospolitej Polskiej ([Gazeta polska]. [Czerniowce, 1911]. № 88–90); Echowicz B. Mohyłowie і Lupulowie і ich stosunki z Polską ([Gazeta polska]. [Czerniowce, 1911]. № 90–92); Echowicz B. Jan III na Mołdawie і zakończenie stosunków mołdawsko-polskich ([Gazeta polska]. [Czerniowce, 1911]. № 93–94). - С. 187–188
  21. Cz. N. Z Dubiecka о Dubiecku (Gazeta polska. 1911. № 100–104) / К[узеля] З[енон]. - С. 188
  22. Webersfeld Edward. Jaworów. Monografia historyczna, etnograficzna і statystyczna. Lwów, 1909. 82 s. / Кр[ип'якеви]ч І[ван]. - С. 188
  23. Свистунъ Ф. И. Матеріалы для исторіи "презенты” въ Червонной Руси (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1911. Ч. 3–4) / К[ревецъкий] I[ван]. - С. 188
  24. Василенко Н. Селяне й кріпацтво на Україні (Рада. 1911. Ч. 39, 40). - С. 188
  25. Щурат В. Гайдамаки у Львові (Неділя. 1911. Ч. 5); Щ(урат) В. Ще про Гайдамаків у Львові ([Неділя]. [1911]. Ч. 6). - С. 188
  26. Бузескулъ В. Историческіе этюды. СПб., 1911. VI + (1) + 406 + (1) с. / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 188–189
  27. Возняк М. Погляд на культурно-літературні зносини галицької України та росийської в першій половині XIX в. (Неділя. 1911. Ч. 43–44). - С. 189
  28. Щурат В. Епископ Ф. Шумборський про польське повстане з 1831 р. (Діло. 1912. Ч. 82) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 189
  29. Марковъ О. О. Изъ кореспонденціи М. Малиновскаго (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1911. Ч. 5). - С. 189
  30. Свистунъ Ф. И. Документъ для исторіи введенія галицко-русскаго нарѣчія какъ предмета обучанія въ городскихъ и гимназіальныхъ школахъ восточной Галичины въ 1848 г. (Вестник "Народного Дома”. Львов, 1911. Ч. 2) / К[ревецъкий] І[ван]. - С. 189
  31. О. Л. Світлій памяти Володимира Антоновича (Рада. 1911. Ч. 54). - С. 190
  32. С. Ч. М. Драгоманов і "Вольное Слово” (Рада. 1911. Ч. 129). - С. 190
  33. Матушевський Ф. В роковини смерти друга-товариша (Рада. 1911. Ч. 193, 194); Матушевський Ф. З останніх літ житя В. М. Доманицького ([Рада]. [1911]. Ч. 201–203). - С. 190
  34. Василько Ан. Смерть Івана Бондаренка (Рада. 1911. Ч. 189). - С. 190
  35. Грушевскій А. Наукове Товариство имени Т. Шевченка и его изданія 1905–1909 гг. (Известия Имп[ераторской] Академии Наук. СПб., 1911. Кн. III. ст. 66–132) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 190  
  36. Die Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. (Bericht für das Jahr 1910) (Ukrainische Rundschau. 1911. № 5/6. ст. 133–135) / К[узеля] З[енон]. - С. 190
  37. Література. - С. 190–203
  38. Етнографія. - С. 203
  39. Verzeichnis der Märchentypen mit Hülfe von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne. Helsinki, 1910. X + 66 s. ([Відбиток]: FF Communications. № 3) / Гнатюк Волод[имир]. - С. 203–205
  40. Бобровъ Владимиръ. Русскія народныя сказки о животныхъ. Изслѣдованіе. Варшава, 1909. IV + 152 с. (Відбиток: Рус[ский] фил[ологический] вестник) / Гнатюк Вол[одимир]. - С. 205–207
  41. Чебанъ С. Н. Румынскія легенды о Богородицѣ (Этнограф[ическое] обозрение. 1911. Кн. III–IV. ст. 1–57) / Гнатюк В[олодимир]. - С. 207–209
  42. Schneider Stanisław. Król wężów. Studyum etnologiczne ("Lud”. 1910. Ks. I. ст. 17–32) / Гнатюк Вол[одимир]. - С. 209–211
  43. Wasylewski Stanisław. Pieśń o żołnierzu tułaczu ("Lud”. 1910. Ks. III. ст. 247–258) / Гнатюк Вол[одимир]. - С. 211
  44. Fischer Adam. Bajka o kozie obdartej ("Lud”. 1910. Ks. IV. ст. 347–357) / Гнатюк Вол[одимир]. - С. 212
  45. Щурат В. Українські народні пісні в городських актах (Неділя. 1911. Ч. 7) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 212
  46. Grzebieniak Wł. Chaty włościańskie okolic Dubiecka w pow[iecie] przemyskim (Lud. 1910. Ks. IV. ст. 364–370) / Г[натюк] В[олодимир]. - С. 212
  47. К-ч. Українська гумористика. Етноґрафічно-літературний нарис (Рідний край. 1911. Ч. 4–8, 13–14). - С. 212
  48. Немешъ М. Народнѣ поговорки (о бурѣ, градѣ и молніи). Наука. 1911. Ч. 30. С. 3–5. - С. 213
  49. Немешъ М. Двоедушники (Наука. 1911. [Ч.] 43. ст. 3–5) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 213
  50. Zubrzycki Tadeusz. Bukowińscy górale polscy (Gazeta Polska. Czerniowce, 1911. N 64). - С. 213
  51. Janiewitsch Or. Volkskundliches aus Russland (Archiv für Religionswissenschaft. 1911. [Bd.] XIV. ст. 315). - С. 213
  52. Sexuelles aus Alt-Russland (Sexual-Probleme. 1910. [Bd.] XII. S. 225–228). - С. 213
  53. Asnaurow Felix. Passivität und Massochismus in der Kulturgeschichte Russlands (Sexual-Problem. Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik. 1909. S. 801–808). - С. 214
  54. Krauss Friedrich S. Erotische Sprichwörter bei den russischen Juden (Sexual-Probleme. Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik. 1909. S. 452–466). - С. 214
  55. Popescu Emil. Ceva despre poezia poporana (Junimea literatura. 1911. [Bd.] VII. ст. 43–49, 69–75, 185–190). - С. 214
  56. Weslowski Elias. Die Vampirsage im rumänischen Volksglauben (Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Wien, 1911. XVII. ст. 67–78). - С. 214
  57. Černỳ Fr. Moravšti Valaši (Časopis Musea král[ewskiego] českého. 1909. [Т.] XXXIII. S. 355–365) / К[узеля] З[енон]. - С. 214
  58. Ostaszewski-Barański К. Wacław-Michal Zaleski (1799–1849) (Przewodnik naukowy i literacki. 1911. Zesz. 3–12) (і окремо – Lwów, 1912). - С. 214
  59. Грушевскій А. Раннія этнографическія работы Н. И. Костомарова (Изв[естия] ОРЯС АН. 1911. Кн. I. ст. 77–120) / Д[орошенко] В[олодимир]. - С. 214–215
  60. Deubner L. Volkskundliches (Archiv für Religionswissenschaft. 1911. [Bd.] XIV. ст. 304–305) / К[узеля] З[енон]. - С. 215
  61. Chybiński А. Etnografia muzyczna na III międzynarodowym kongresie muzycznym w Wiedniu (25–29 maja 1909) (Lud. 1910. Ks. II. ст. 160–178) / Г[натюк] В[олодимир]. - С. 215
  62. Право. - С. 215–226
  63. Оголошення. - С. 228-232.   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна