MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи
Пошук
      
Твори. Т.10. Кн. 2 (2015) Грушевський М. С. (^ZДА^AГрушевський^BМ. С.^GМихайло Сергійович, ^4340 голов. ред.^AСохань^BП. С.^GПавло Степанович)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0000961
Грушевський, Михайло Сергійович.
Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. - . - Львів : Видавництво "Світ", 2002 - .
Т.10. Кн. 2 / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Інститут історії України; М. С. Грушевський; редкол.: Г. Папакін, І. Гирич. – Львів: Видавництво "Світ", 2015. – X, 541 с. : іл. - 5000 пр.. – (Серія "Історичні студії та розвідки" : 1930 - 1934) (Серія "Рецензії та огляди" : 1924 - 1930). – ISBN 978-966-603-223-5. – 978-966-603-922-7 (Т. 10. Кн. 2).

Друга книга десятого тому 50-томного зібрання творів М.Грушевського містить праці визначного українського історика, об’єднані у двох серіях — «Історичні студії та розвідки» і «Рецензії та огляди». У першій з них представлено шість останніх статей М.Грушевського, написаних упродовж 1930—1934 рр. і присвячених історії України, українській історіографії та історії української літератури. Остання велика студія — «Историограф Малой России» (1934) — друкується вперше.

У другій серії публікуються 60 рецензій та рецензійних оглядів, підготовлених вченим у 1924—1930 рр. (у 1931—1934 рр. М.Грушевський рецензій не писав), дев’ять з них також друкуються вперше.

Статті, опубліковані М.Грушевським уперше російською мовою, подано у перекладі на українську та мовою оригіналу.

Видання розраховане на істориків, соціологів, етнографів, археологів та всіх, хто цікавиться історією України.

Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 20.331 Mb

    Придбати книгу можна в Інтернет-крамниці Видавництва "Світ" 


Томи

Твори
 • Т. 1 (2002)
 • Т. 2 (2005)
 • Т. 3 (2005)
 • Т. 4. Кн. 1 (2007)
 • Т. 4. Кн. 2 (2013)
 • Т. 5 (2003)
 • Т. 6 (2004)
 • Т. 7 (2005)
 • Т. 8 (2007)
 • Т. 9 (2009)
 • Т.10. Кн. 1 (2015)
 • Т.10. Кн. 2 (2015)
 • Т.11 (2008)
 • Т.12 (2011)
 • Т.13 (2012)
 • Т.14 (2008)
 • Т.15 (2012)
 • Т.16 (2012)
 • Т.22 : Нарис історії українського народу (2015)
 • Т.23 (2014)
 • Т.46. Кн. 1 (2015)
 • Т.46. Кн. 2 (2015)
 • Т.47. Кн. 1 (2016)
 • Т.47. Кн. 2 (2016)

 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. "... Маю в своїм портфелі студійку...": Останні праці та рецензійні огляди Михайла Грушевського / Оксана Юркова. - С. V–X  

  3. Розділ І. Історичні та історіографічні дослідження
  4. Вікопомна дата / М. С. Грушевський. - С. 3–27  
  5. Про так званий "Львівський літопис" (1498–1648) і його ймовірного автора / М. С. Грушевський. - С. 28–43  
  6. Самовидець Руїни та його пізніші відображення / М. С. Грушевський. - С. 44–73  
  7. Про українську історіографію XVIII століття. Кілька міркувань / М. С. Грушевський. - С. 74–81  
  8. З історичної фабулістики кінця XVIII в. / М. С. Грушевський. - С. 82–86  
  9. "Историограф Малой России" / М. С. Грушевський. - С. 87–180  

  10. Розділ ІІ. Рецензії та огляди
  11. [Рец. на кн.:] Wilhelm Wundt. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Вand VII, VIII, IX, X, 1917–1920 / М. С. Грушевський. - С. 183–185  
  12. [Рец. на кн.:] Lubor Niederle. Manuel de l’antiquité slave. Tome I: l’histoire. (Collection de manuels publiée par l’Institut d’études slaves, t. I). Paris: Librairie E.Champion, 1923, VIII + 246 c. / М. С. Грушевський. - С. 186–190  
  13. [Рец. на кн.:] Акад. Bс.Миллер. Очерки русской народной словесности. Т. III: Былины и исторические песни. Москва — Ленинград: Гос[ударственное] изд[ательство], 1924, IV + 351 с. Ціна не показана; Проф. М.Сперанский. Русская народная словесность. Введение в историю устной русской словесности. Устная словесность повествовательного характера. Москва, 1917, VI + 474 с. Ціна 2 р. 50 к. / М. С. Грушевський. - С. 191–199  
  14. [Рец. на кн.:] A.Debidour. Le histoire diplomatique de l’Europe, depuis Congrès de Berlin jusqu’à nos jours. T. I–II (Bibliothèque d’histoire contemporaine). Paris: F.Alcan, 1916–1918, XII + 359 і 379 c. / М. С. Грушевський. - С. 200–201  
  15. [Рец. на кн.:] L.Lévy-Brühl. Das Denken der Naturvölker. In deutscher Übersetzung herausgegeherausgegeben. 1921, XIII + 352 с.; L.Lévy-Brühl. La mentalité primitive. (Bibliotèque de philosophie contemporaine – Travaux de l’Année sociologique). Paris: F.Alcan, 1922, III + 537 с.; Wilhelm Jerusalem. Soziologie des Erkennens. (Kölner Vierteljahrshefte für Sozialwissenschaften, 1921, I Jahrg., Heft 3, 1921); Richard Thurnwald. Zum gegenwärtigen Stand der Völkerpsychologie. (Köln[er] Vierteljahreshefte [für Soziologie], 1924, IV Jahrg., Heft 1–2) / М. С. Грушевський. - С. 202–212  
  16. [Рец. на кн.:] В.П.Адрианова. Житие Алексея, человека Божия, в древней русской литературе и народной словесности. Петроград, 1917, VII + 518 с. + таблиця / М. С. Грушевський. - С. 213–214  
  17. [Рец. на кн.:] А.Кащенко. Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове. Коротка історія Війська Запорозького. Катеринослав, 1917, 370 с.; А. Кащенко. Великий Луг запорозький. Катеринослав, 1917, 112 с. / М. С. Грушевський. - С. 215–218  
  18. [Рец. на кн.:] А.И.Лященко. Былина о Соловье Будимировиче и сага о Гаральде. (Sertum bibliologicum в честь проф. А.И.Малеина. Петроград, 1922, с. 94–136) / М. С. Грушевський. - С. 219–220  
  19. [Рец. на кн.:] Іларіон Свєнціцький. Початки книгопечатання на землях України в пам’ять 350-ліття першої друкованої книжки на Украіні у Львові 1573–1574 р., із 560 зразками друку і прикрас давньої книги України, накладом Наукової фундації Галицького митрополита Андрея Шептицького ч[ина] с[вятого] В[асилія] В[еликого] "Національний Музей” у Львові. В печатні монастиря чина св[ятого] Василія у Жовкві 1924 року, XXII + 86 с. + 304 ненумерованих таблиць, 4° / М. С. Грушевський. - С. 221–222  
  20. [Рец. на кн.:] М.И.Ростовцев. Эллинство и иранство на юге России. Общий очерк. Изд-во "Огни”, Петроград, 1918, VIIІ + 190 с.; M.Rostovtzeff, Hon. D. Litt. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford: at the Clarendon Press, 1922, XVI + 160 с., 4°; M.Rostovtzeff. Les origines de la Russie. "Revue des études slaves”, 1922, с. 5–18; M.И.Ростовцев. Скифия и Босфор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. (Российская академия истории материальной культуры), 1925, VIII + 623 с. / М. С. Грушевський. - С. 223–232  
  21. [Рец. на кн.:] The Slavonic Review. A Survey of the Slavonic Peoples, their History, Economics, Philology and Literature. 1924 (vol. II, № 6, March 1924, с. 465–672; vol. Ill, № 7, June 1924, с. VIII + 240; vol. Ill, № 8, December 1924, с. XV + 241–480) / М. С. Грушевський. - С. 233–235  
  22. [Рец. на кн.:] James George Frazer. Folk-lore in the Old Testament. Studies in Comparative Religion, Legend and Law. In three volumes, London: Macmillan, 1919, т. I, XXV + 560 с., т. II, XXI + 571 с., т. III, XVIII + 556 с., ціна 37 шил[інгів] 6 п[енсів] / М. С. Грушевський. - С. 236–240  
  23. [Рец. на кн.:] Dr. Lubor Niederle. Slovanské Starožitnosti. Původ a počátky slovanů východních. Oddíl I. — Svazek IV. V Praze, 1924 (на обгортці 1925), 286 с. / М. С. Грушевський. - С. 241–245  
  24. [Рец. на кн.:] Max Vasmer. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I: Die Iranier in Südrussland. Leipzig: Markert & Petters, 1923, 80 с. (Veröffentlichungen des baltischen und slavischen Instituts an der Universität Leipzig, 3) / М. С. Грушевський. - С. 246–247  
  25. [Рец. на кн.:] А.И.Яцимирский. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности (Списки памятников). Выпуск І. Апокрифы ветхозаветные. Петроград: Издание Отделения русского языка и слов[есности] Рос[сийской] акад[емии] наук, 1921, VIII + 273 с., 4° / М. С. Грушевський. - С. 248–249  
  26. [Рец. на кн.:] Kazimierz Dobrowolski. Pierwsze sekty religijne w Polsce. 1925. ("Reformacja w Polsce”, rocznik 1924, № 11–12, с. 160–202) / М. С. Грушевський. - С. 250  
  27. [Рец. на кн.:] Д.Заславский. Михаил Петрович Драгоманов. Критико-биографический очерк. Киев: издательство "Сорабкоп”, 1924, 172 с. / М. С. Грушевський. - С. 251–254  
  28. [Рец. на кн.:] Nationernas Bibliotek: Ukrainarna. Redaction M.Ehrenpreis och A.Jensen. Stockholm: P.A.Norstedt & Söners Förlag, 1921, 131 с. / М. С. Грушевський. - С. 255–256  
  29. [Рец. на кн.:] Harold Т. Cheshire. The Great Tartar Invasion of Europe ("The Slavonic Review”, 1926, vol. V, № 13, June, с. 89–105) / М. С. Грушевський. - С. 257–258  
  30. [Рец. на кн.:] Ювілейний збірник Наукового товариства імені Шевченка у Львові в п’ят де ся ти літ тя основання, 1873–1923; Записки Наукового товариства імені Шевченка, том CXXXVIII–CXL. Праці Іс то рич но-фі ло со фічної секції під редакцією Івана Крип’якевича, IV і 335 с. Том CXLI–CXLIII. Праці Філологічної cекції під редакцією Кирила Студинського. У Львові, 1925, IV і 275 с.; Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові за роки 1923–1925, ч. 67–68. Львів, 1926, 176 с. / М. С. Грушевський. - С. 259–264  
  31. [Рец. на кн.:] М.Сперанский. K истории взаимоотношений русской и югославянских литератур. (Pуccкиe памятники письменности на юге славянства). (Известия Отд[еления] рус[ского] языка Российской академии наук, 1921, т. XXVI, 1923, с. 143–206) / М. С. Грушевський. - С. 265  
  32. [Рец. на кн.:] К.М.Тахтарев. Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. Часть І і ІІ. Ленинград: Гос[ударственное] изд[ательство], 1924, 371 і 366 с. / М. С. Грушевський. - С. 266–269  
  33. [Рец. на кн.:] V.J.Mansikka. Die Religion der Ostslaven. I. Quellen. (F.F.Communications № 43). Helsinki: Suomalaineu Tiedakatemia, 1922, 408 с. / М. С. Грушевський. - С. 270–273  
  34. [Рец. на кн.:] Этнографический отдел Государственного Русского музея. Материалы по этнографии. Том ІІІ, выпуск первый. Ленинград, 1926, ІІ + 157 + 3 с., 4° / М. С. Грушевський. - С. 274–276  
  35. [Рец. на кн.:] Louis Eisenmann. The Imperial Idea in the History of Europe. ("The Slavonic Review”, 1926, № 14, с. 242–253) / М. С. Грушевський. - С. 277–278  
  36. [Рец. на кн.:] Jan Łoś. Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych). Wydanie drugie, poprawione. Lwów — Warszawa — Kraków (wyd. zakładu nar. im. Ossolińskich), 1922, XVI i 544 с. / М. С. Грушевський. - С. 279–280  
  37. [Рец. на кн.:] Venceslas Lednicki. Existe-t-il un patrimoine commun d’études Slaves? ("Le Monde Slave”, Revue mensuelle, 1926, décembre, с. 411–431) / М. С. Грушевський. - С. 281–284  
  38. [Рец. на кн.:] P.P.Panaitescu. L’influence de l’oeuvre de Pierre Mogiła archevêque de Kiev dans le principautés roumaines. Extrait das "Mélanges de l’École Roumaine en France” (V. 1926), Paris, 1926, 98 c. / М. С. Грушевський. - С. 285–286  
  39. [Рец. на кн.:] Проф. Йор. Иванов. Богомилски книги и легенди. Софія, 1925, IV і 338 c. / М. С. Грушевський. - С. 287–288  
  40. [Рец. на кн.:] Arturo Cronia. II. Bogomilismo. ("L’Europa Orientale”, 1926, [No.] XII, с. 606–630) / М. С. Грушевський. - С. 289  
  41. [Рец. на кн.:] Проф. Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антропології. Прага. Український громадський видавничий фонд, б. р. (1927), 356 с. / М. С. Грушевський. - С. 290–291  
  42. [Рец. на кн.:] Записки Київського інституту народної освіти. Т. І, Київ, 1926, 146 c., Т. II, 1927, 216 с. / М. С. Грушевський. - С. 292–293  
  43. [Рец. на кн.:] Ю.Д.Бруцкус. Письмо хазарского еврея от Х века. Новые материалы по истории Южной России времен Игоря. Берлин, 1924, 46 [с.] / М. С. Грушевський. - С. 294  
  44. [Рец. на кн.:] Е.Ю.Перфецкий. Русские летописные своды и их взаимоотношения. (Spisy filosoficke fakulty university v Bratislavĕ). Братислава, 1922, 101 с. / М. С. Грушевський. - С. 295–296  
  45. [Рец. на кн.:] Jozsef Szinnyei. Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. Zweite, verbesserte Auflage – Ungarische Bibliothek für das Ungarische Institut an der Universität Berlin herausgegeben von Robert Gragger. Erste Reihe, I, 1923, Berlin: W. de Gruyter, 50 с. / М. С. Грушевський. - С. 297–298  
  46. [Рец. на кн.:] Dr. Eugen Perfeckij, docent University Komenskeho v Bratislavĕ. Sociálne-hospodářske pomery Podkarpatske Rusi ve stoleti XIII–XV. V Bratislavĕ, 1924, 148 с. і мапа / М. С. Грушевський. - С. 299–300  
  47. [Рец. на кн.:] Jaroslav Bidlo. Dĕjiny Slovanstva. ("Slované. Kulturní obraz slovanského světa”, dil I). Vĕsmír, nakład, spol. v Praze, 1928, 296 c. / М. С. Грушевський. - С. 301–303  
  48. [Рец. на кн.:] Histoire et historiens depuis cinquante ans. (Bibliotheque de la Revue Historique). Paris, F.Alcan, I–II, 1927 і 1928, XVIII і 758 c. / М. С. Грушевський. - С. 304–305  
  49. [Рец. на кн.:] Доктор славяноведения А.Петров. Отзвук Реформации в русском Закарпатьи XVI в. Няговские поучения на Евангелие. (Материалы для истории Закарпатской Руси, [т.] VIII). Прага, 1923, 123 с. (відб[итка] з "Véstniku [královské] čes[ké] spol[ečnosti] nauk”, 1921–1922) / М. С. Грушевський. - С. 306  
  50. [Рец. на кн.:] Z dĕjin Východní Evropy a Slovanstva. Sborník vĕnovaný Jaroslavu Bidlovi, profesoru Karlovy University k šedesátým narozeninám. V Praze, A.Bečková, 1928, 15 i 512 c. / М. С. Грушевський. - С. 307–308  
  51. [Рец. на кн.:] Збірник праць Державного рибного заповідника "Конча-Заспа”. Редакційна комісія: М.Шарлемань, проф. Д.Белінг, П.Кулиниченко та К.Діхтяр. Т. І, 1928 p., Київ, 124 с. і 8 табл. (вид. Досвідного відділу На р[одного] ком[ісаріату] зем[ельних] справ) / М. С. Грушевський. - С. 309–310  
  52. [Рец. на кн.:] Frank Wollman. Slovesnost Slovanů. ("Slované. Kulturní obraz slovanského světa”, dil II), Praha: Vĕsmír, 1928, 264 c. / М. С. Грушевський. - С. 311  
  53. [Рец. на кн.:] Галина Вовк. Бібліографія праць Хведора Вовка (1847–1918). (Українська бібліографія, вип. 3 — Всеукр[аїнська] ак[адемія] н[аук], Бібліогр[афічна] комісія), у Києві, 1929, 79 с. / М. С. Грушевський. - С. 312  
  54. Східнослов’янські народності та їх дослідження. З приводу книги: "Russische (Ostslawische) Volkskunde” von Dmitrij Zelenin / М. С. Грушевський. - С. 313–323  
  55. [Рец. на кн.:] Dr. Jiři Král. Svidovec v Podkarpatské Rusi. Sídla obyvatelstva. Hospodářské využití. (Відбитка z "Véstníku král[ovské] české společnosti nauk”, třída II, ročník 1927). Praha, 1927, 125 с. / М. С. Грушевський. - С. 324–325  
  56. [Рец. на кн.:] Václav Novotný. Českou minulostí. Praha: Jan Laichter, 1929, 292 c. / М. С. Грушевський. - С. 326  
  57. [Рец. на кн.:] Dr. František Štůla, Dr. Antonín Boháč, Dr. Karel Kadlec a Dr. Josef Tvrdý. Zeměpisný obraz, statistika, ústavní zřízení a filosofie slovanstva. ("Slované. Kulturní obraz slovanského světa”, dil III), 1929, Praha: Vĕsmír, 310 c. / М. С. Грушевський. - С. 327–328  
  58. [Рец. на кн.:] А.В.Орешников. Классификация древнейших русских монет по родовым знакам. ("Известия Академии наук СССР, Отд[ел] гуманит[арных] наук”, 1930, № 2, с. 87–112) / М. С. Грушевський. - С. 329  
  59. [Рец. на кн.:] Josef Pfitzner. Grossfürst Witold von Litauen als Staatsmann. (Schriften der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität, in Prag). Brünn–Prag–Leipzig–Wien: Verlag R.M.Rohrer, 1930, 239 c. / М. С. Грушевський. - С. 330–331  
  60. [Рец. на кн.:] D-r Josef Jirásek. Rusko a my. Studie vztahy česko-slovensko-ruskych od počatku 19 stoleti do roku 1867. Vĕsmír, Praha, 1929, 367 c. / М. С. Грушевський. - С. 332  
  61. [Рец. на кн.:] Осип Гермайзе. Україна та Дін у XVII ст. (Записки Київського інституту народної освіти, 1928, кн. ІІІ, 1928, с. 106–196 і окремою книжкою) / М. С. Грушевський. - С. 333–334  
  62. [Рец. на кн.:] Віктор Данилевський. Нарис історії розвитку продуктивних органів суспільної людини (спроба матеріалістичної історії техніки). Харків, Д.В.У., 1929, 569 с., ціна 7 карб / М. С. Грушевський. - С. 335–339  
  63. [Рец. на кн.:] Aus der historischen Wissenschaft der Soviet-Union – Vorträge ihrer Vertreter während der Russischen Historikerwoche, herausg. von Otto Hoetzsch (Osteuropäische Forschungen, Neue Folge, Band 6), Берлін, 1929, 199 с. / М. С. Грушевський. - С. 340–341  
  64. [Рец. на кн.:] Праці Українського високого педагогічного інституту ім.М[ихайла] Драгоманова у Празі. Науковий збірник, т. І, під загальною редакцією д-ра Василя Сімовича. Прага, 1929, VIII і 576 с. / М. С. Грушевський. - С. 342–343  
  65. [Рец. на кн.:] J.Rypka. Weitere Beiträge zur Korrespondenz der Hohen Pforte mit Bohdan Chmel’nyćkyj. ("Archiv Orientální: Journal of the Czechoslovak Oriental Institute”, Prague, vol. II, № 2, Ju ne 1930, с. 262–283) / М. С. Грушевський. - С. 344–345  
  66. [Рец. на кн.:] Aleksander Brückner. Dzieje kultury polskiej. Tom pierwszy: Od czasów przedhistorycznych do r. 1506. Kraków, 1930 (Biblioteka Historyczna Krakowskiej Spółki Wydawniczej), VII i 653 s. / М. С. Грушевський. - С. 346–349  
  67. [Рец. на кн.:] International Bibliography of Historical Sciences. First Year (1926). Edited by the International Committee of Historical Sciences, 1930, LXVII i 366 s. / М. С. Грушевський. - С. 350–353  
  68. [Рец. на кн.:] Михайло Гніп. Громадський рух 1860-х рр. на Україні. Книга перша: Полтавська Громада. Державне видавництво України, 1930, 236 с., ціна 1 карб. 70 коп. / М. С. Грушевський. - С. 354–356  
  69. [Рец. на кн.:] Збірник Музею діячів науки та мистецтва України. Том І, присвячений Миколі Лисенкові. (Збірник Історично-філологічного відділу Всеукр[аїнської] академії наук № 94), Київ, 1930, 178 с. / М. С. Грушевський. - С. 357–358  
  70. [Рец. на кн.:] Алексей Александрович Шахматов, 1864–1920. (Академия наук СССР, Очерки по истории знаний, [вып.] VIII), 1930, 103 с. / М. С. Грушевський. - С. 359–360  

  71. Коментарі. - С. 361–486  
   Іменний покажчик. - С. 487–536  
   Зміст. - С. 537–539

   Ілюстрації:
  1. М. Грушевський. Фото. - С. Вклейка   
  2. Передостанній аркуш машинопису статті М. Грушевського "Историограф Малой России". - С. 178   

   Грушевський, Михайло Сергійович

   Сохань, Павло Степанович (голов. ред.)

   Національна академія наук України


   Папакін, Георгій Володимирович (чл. ред. кол.)

   Гирич, Ігор Борисович (чл. ред. кол.)

   Юркова, Оксана Віталіївна (упоряд., авт. передм., авт. комент.)

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна