MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 10, кн. 2 (1896)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001459
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 10, кн. 2, 1896.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 33.668 Mb

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1896 рік:
 • Т. 9, кн. 1
 • Т. 10, кн. 2
 • Т. 11, кн. 3
 • Т. 12, кн. 4
 • Т. 13, кн. 5
 • Т. 14, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Причинки до історії зносин цісаря Рудольфа II і папи Климентія VIII з козаками р. 1593 і 1594 / Е. Барвінський. - С. 1-34 [5]
  3. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія / І. Франко. - С. 29-80 [39]
  4. Метрика Самбірська, подробиці з історії відносин релігійних / М. Грушевський. - С. 1-8 [91]  

  5. Miscellanea. - С. 1-14
  6. Участь Данила в битві під Крессенбрунн / М. Кордуба. - С. 1-2 [99]
  7. До Болоховщини: Губинське городище / М. Грушевський. - С. 2-3 [100]  
  8. Гончариха / М. Грушевський. - С. 4-6 [102]  
  9. Інтересний збірник з с. Хітара (пов. Стрийський). Тимчасові відомості / В. Гнатюк, І. Франко. - С. 7-14 [105]
  10. Наукова хроніка: Огляд українсько-руських часописей за р. 1895. - С. 1-12 [113]

  11. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-60 [125]
  12. Труди девятаго Археологическаго Съѣзда въ Вильнѣ. Подъ редакціей графини Уваровой и С. С. Слуцкаго. Москва, 1895. Т. I. 349 + 165 с. + 11 табл / М. Д.-3.. - С. 1–3
  13. Древности Труды Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества. Изд[анные] подъ редакціею В. К. Трутовскаго. Москва, 1894. Т. XV. Вып. I. 79 + 203 с.; Вып. II. 99 + 153 с. + 7 табл. / М. Грушевський. - С. 3–5  
  14. Древности Труды Славянской коммиссіи императорскаго московскаго археологическаго общества. Изд[анные] подъ редакціей М. Н. Сперанскаго. Москва, 1895. Т. I. 284 + 37 с. / М. Грушевський. - С. 5–7  
  15. Abicht Rudolf. Слово о полку Игоревѣ. Das Lied von der Heerschaar Igoijs. Abdruck der editio princeps, nebst altslovenischer Transscription und Commentar. Leipzig, 1895. 52 S. / В. Коцовсъкий. - С. 7
  16. Кость Левицький. Правда Руска, памятник законодатний права руского з XI віку. Львів, 1895. 51 с. (Відбиток: Часопись правнича. 1895. Кн. III) / М. Грушевський. - С. 7–9  
  17. Сергѣевич В. Лекціи и изслѣдованія по древней исторіи русскаго права. СПб.,1894. VIII + 282 с. / М. Грушевський. - С. 9–11  
  18. Н. Д. Іерархія всероссійской церкви отъ начала христіанства до настоящаго времени. Москва, 1892. Т. І. XII + 203 с.; 1894. Т. И. VII + 201–327 + LXII с. / С[ицінсъкий] Ю[хим]. - С. 11–12
  19. Голубинскій Е. Исторія канонизаціи святыхъ въ Русской церкви. Сергиев-Посад, 1894. 267 с. / Х. - С. 12–15
  20. Prochaska Antoni. О prawdziwości listów Gedymina. Kraków, 1895. 34 s. (Відбиток: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficznyj. T. XXXII); Prochaska Antoni. Stosunki Krzyżaków z Gedyminem i Łokietkiem (Kwartalnik historyczny. 1896. [Zesz.] I. S. 1–66) / М. Грушевський. - С. 15–19  
  21. Akta grodzkie i ziemskie z czasów rzeczy pospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1894. T. XVI. XVIII + 581 s. / С. Томашівський. - С. 19–22
  22. Леонтовичъ Ѳ. И. Источники русско-литовскаго права. Варшава, 1894. 71 с. (Відбиток: Варшавские университетские известия. 1894. [№] I) / М. Грушевський. - С. 22–25  
  23. Стукаличъ В. К. Бѣлоруссія и Литва. Очерки изъ исторіи городовъ въ Бѣлоруссіи. Витебск, 1894. 23 + 62 с. / М. Д.-3.. - С. 25
  24. Крыжановскій Г. Рукописныя евангелія Волынскаго Епархіальнаго Древнехранилища. Почаев,1895. 75 с. / М. Д. . - С. 25–27
  25. Оглоблинъ Н. Розыскъ 1662 г. о злоупотребленіяхъ московскихъ ратныхъ людей въ Малороссіи (Киевская Старина. 1895. [Кн.] XII. С. 271–306) / С. Томашівський. - С. 33–36
  26. Эйнгорнъ В. О. Рѣчи произнесенныя Іоанникіемъ Галятовскимъ въ Москвѣ въ 1670. І–IX + 1– 13 с. ([Відбиток]: ЧОИДР. 1895. [Кн.] IV) / О. Грушевський. - С. 36–37  
  27. Марковскій М. Антоній Радивиловскій, южнорусскій проповѣдникъ XVII в. Опытъ историко-литературнаго изслѣдованія его сочиненій и обзоръ звуковыхъ и формальныхъ особенностей его языка. Съ приложеніемъ неизданныхъ проповѣдей изъ рукописныхъ "Огородка” и "Вѣнца”. Киев, 1894. IV + 187 + 86 с. / В. Коцовсъкий. - С. 38
  28. Недѣльскій Стефан, свящ. Уніатскій митрополитъ Левъ Кишка и его значеніе въ исторіи уніи. Вильно, 1894. 317 с. (Передрук: Литовские епархиальные ведомости) / Студинъский Кирило. - С. 39–42
  29. Тиховскій Ю. Мнимая типографія Почаєвского монастиря (Киевская Старина. 1895. [Кн.] VII. С. 1–35; [Кн.] VIII. С. 248–281) / Дутка В.. - С. 42
  30. Путевыя письма Измаила Ивановича Срезневскаго изъ славянскихъ земель, 1839–1842. СПб., 1895. X + 374 с. + карта / М. Грушевський. - С. 43  
  31. Кирпичниковъ. Очерки по микологіи XIX в. (Этнографическое обозрение. 1894. [№] IV) / О. Грушевський. - С. 43–44  
  32. Гринченко Б. Д. Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Чернигов, 1895. Вып. I: Разсказы, сказки, преданія, пословицы, загадки и пр[очее]. 11 + IV + 308 с. (Відбиток: Черниговский земский сборник) / Гнатюк Волод[имир]. - С. 45–49
  33. Jił. Stosunki narodowościowe w Galicyi wschodniej. I: Archidyecezya lwowska obrz[ondku] rzym[sko] katolickiego]. Kraków, 1894. 125 s. + XVIII tabl. (Відбиток: Nowa Reforma) / Л. . - С. 49–50
  34. Потебня А. Языкъ и народность (Вестник Европы. 1895. [Кн.] IX. С. 1–37) / О. Грушевський. - С. 50–54  
  35. Лѣтопись историко-филологическаго общества при императорскомъ новороссійскомъ университетѣ. Одесса, 1894. Т. III. 109 + 260 с.; Т. IV: Византійское отдѣленіе II. 316 + 128 с. / М. Грушевський. - С. 54–55  
  36. Извѣстія историко-филологическаго института кн. Безбородко въ Нѣжинѣ. 1895. Т. XIV. 10 + 54 + III + 168 + XII + 388 с. / О. Грушевський. - С. 55  
  37. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny. Serya II. T. ѴІ–ѴІІІ. Kraków, 1894–1895. 402 + 391 + 426 s. / С. Томашівський. - С. 55–56
  38. Сборникъ правовѣденія и общественныхъ знаній. Труды Юридическаго Общества, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. 1893. T. I; 1893. T. II; 1894. T. III; 1895. T. IV / M. Д.-3. - С. 56–58
  39. Временникъ Эстляндской губ[ернии]. Подъ редакціей Ал. Харузина, секретаря комитета (Труды Эстляндскаго Статистическаго Комитета [за] 1893 годъ. Ревель, 1894. T. IX. Кн. I.411 с.) / М. Д.-3.. - С. 58–59
  40. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 59–60
  41. Heck Korneli Juliusz. Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów (Ozimków) na tle stosunków ówczesnego Lwowa. Część pierwsza (Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny. Serya II. T. VIII. Kraków, 1894. 186 s.) / С. Томашівський. - С. 27–33
  42. Справоздання з діяльності відділу Наукового товариства імені Шевченка у Львові за час від 1 січня до 31 грудня 1895 р. / О. Барвінський. - С. 1-5 [185]
  43. Наукова діяльність Товариства імені Шевченка в р. 1895. Записка для загального збору р. 1896 / М. Грушевський. - С. 5-12 [189].     

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна