MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 19, кн. 5 (1897)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001468
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 19, кн. 5, 1897.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 24.934 Mb

Довідки про персоналії:

 ЯЦИМИРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1897 рік:
 • Т. 15, кн. 1
 • Т. 16, кн. 2
 • Т. 17, кн. 3
 • Т. 18, кн. 4
 • Т. 19, кн. 5
 • Т. 20, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Податкові ухвали за Казимира Ягайловича в Польщі / С. Томашівський. - С. 1-70
  3. Описи Перемишльського староства 1494-1497 / М. Грушевський. - С. 1-24  

  4. Miscellanea. - С. 1-14
  5. Рукописні церковні книги в с. Волосянці, Стрийського повіту / В. Охримович. - С. 1-8
  6. Документ 1586 р. про козацький промисел / М. Г.. - С. 8-10
  7. Образок з львівського життя в середині XVII в. / С. Томашівський. - С. 11-14
  8. Наукова хроніка: Огляд часописей за 1895 р.: Часописи видавані на Україні російській. - С. 1-32

  9. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-51
  10. Д. В. Замѣтка о городищахъ-майданахъ (відбитка з часописи: По морю и сушѣ), 1896, с. 73–86 + табл. / М. Грушевський. - С. 1  
  11. Еtudes de mythologie slave № I. Peroun et Saint Elie, par Luis Leger, Париж (Maisonneuve), 1895, ct. 31. Теж. № 11 Svantovit et les dieus en "vit", ІІ., 1896, cт. 40 / М. Грушевський. - С. 1–3  
  12. А. П. Кирпичниковъ. Къ литературной исторіи русскихъ лѣтописныхъ сказаній (Извѣстія отдѣленія русскаго языка и словесности имп. Академіи Наукъ, 1897, I, с. 54–64) / М. Грушевський. - С. 3–4  
  13. К. К. Никольскій. Матеріалы для исторіи древнерусской духовной литературы (Извѣстія отд. русск. языка и слов. Академіи Наукъ, 1897, I с. 65–89) / М. Грушевський. - С. 4  
  14. М. Довнаръ-Запольскій Изъ исторіи литовско-польской борьбы за Волынь (договоры 1366 г.), К., 1896, с. 13+мапа (відбитка з київських "Университетскихъ Извѣстій") / М. Грушевський. - С. 4–5  
  15. А. И. Яцимирскій. Мелкія замѣтки: I. Отреченныя молитвы и Коледарникъ; II. Запись съ упоминаніемъ Царя Болг. Сѵмеона. (Извѣстія отд. русскаго языка и словесности Ими. Академіи Наукъ, 1897, II, стор. 356–360) / І. Франко. - С. 5–6
  16. Ждановъ Ив. Русскій былевой эпосъ. Изслѣдованія и матеріалы, І–Ѵ. Петербург, 1895. XII + 629 с. / Копач Іван. - С. 6–8
  17. С. Миропольскій. Очеркъ исторіи церковно-приходской школы. Выпускъ третій. Школы на Руси въ XV–XVII в., Спб. 1895, ст. 143 / С. Л.. - С. 9
  18. Alexander Jabłonowski. Kozaczyzna а Legitymizm, dwie legendy polityczno-historyczne Ukrainy – batoryańska i baturyńska (Ateneum, 1896, VIII с. 247–270); А. Стороженко. Сводъ данныхъ о Янѣ Орышевскомъ, запорожскомъ гетманѣ временъ Стефана Баторія (Киевская Старина, 1897, I с. 125–145) / М. Грушевський. - С. 9–11  
  19. М. Г. Попруженко. Нѣсколько замѣчаній о сочиненіяхъ Юрія Крижанича (Извѣстія отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. Академіи наукъ 1897, II, стор. 302–319) / І. Франко. - С. 11–14
  20. Кs. biskup Edward Likowski sufragan poznański. Unia brzeska (r. 1596). – Познань, 1896, с. XX + 424 / Р. Д. . - С. 14–23
  21. Antoni Prochaska. Z dziejów unii brzeskiej (Kwartalnik historyczny, 1896, стор. 522–577) / Р. Д. . - С. 23–26
  22. Dr. L. Kubala Szkice historyczne. Serya pierwsza i druga. Виданє трете, Краків, 1896, стор. 337+316 / С. Томашівський. - С. 27–31
  23. В. О. Эйнгорнъ. Пребываніе въ Москвѣ Іоанникія Галятовскаго въ 1670 году (Журналъ Министерства Нар. Просвѣщенія, 1896, XI ст. 82–97) / О. Грушевський. - С. 31  
  24. Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, T. VI, вип. І, Краків 1897, ст. 82+ХХІІІ+таб. V / М. Грушевська. - С. 32  
  25. Jozef Włast. Opowiadania historyczne z dziejow okolicy Słuczy i jej dopływów. Kraków, 1897, ст. 144 / М. Кн.. - С. 32–33
  26. Алексѣй Веселовскій. Западное вліяніе въ новой русской литературѣ, 2 перероблене виданяє, Москва, 1896, ст. VI+256 / О. Грушевський. - С. 33–34  
  27. Л. Майковъ. Малорусскій Титъ-Ливій. Историко-литературные очерки, СПб., 1895, с. 273–291 / О. Грушевський. - С. 34–35  
  28. Stanisław Schntirr-Pepłowski. Obrazy z przeszłości Galicyi i Krakowa 1772–1858, Львів, 1896, 2 томи, стор. 400 / К[арпинсъкий] Пл[атон]. - С. 35–36
  29. М. Бережковъ. Городъ Нѣжинъ въ началѣ XIX в., по описанію московскихъ путешественниковъ. Замѣтки къ исторіи города, Ніжин, 1895, ст. 18 (відбитка з XV т. Извѣстій Нѣжинскаго института) / О. Грушевський. - С. 36  
  30. Священникъ Н. Стеллецкій. Протоіерей А. А. Самборскій, – законоучитель императора Александра I, К., [1896], стор. 82 / В.. - С. 36–38
  31. Макарій (Булгаковъ), митрополитъ московскій и коломенскій. Историко-біографическій очеркъ Ѳ. Титова, т. І, К., 1895, стор. 459 с. / С. Г-ко. - С. 38–39
  32. Очерки Малороссіи ("Приходская бібліотека", ред. В. И. Шемякина), Спб., 1896, ст. 244 / С. Г-ко. - С. 39–41
  33. Сборникъ историко-филологическаго общества при институтъ князя Безбородко въ Нѣжинѣ, т. І, К., 1896, ст. 219 / Р[ондяк] П[етро]. - С. 41–42
  34. Записки императорскаго одесскаго общества исторіи и древностей, т. XIX, Одеса, 1896, ст. 128+131+68+113+14 / Т[омашівський] С[тепан]. - С. 42–43
  35. Сборникъ въ пользу начальныхъ школъ еврейскихъ, Петербург, 1896, ст. 540 с. / М. Княжевич. - С. 43–46
  36. Энциклопедическій Словарь, издатели Брокгаузъ и Ефронъ, т. XVII, 1 –2, т. ХVІІІ, 1–2, Култагои-Лопаревъ, ст. 960, Лопари-Мейшагола, ст. 959, Спб., 1896 / О. Грушевський. - С. 46–50  
  37. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 50–51

  38. 3 Товариства (май-вересень 1897 р.). - С. 1-3
  39. Діяльність відділу. - С. 1-2
  40. Діяльність секцій. - С. 2-3.  Персоналії:

  Яцимирський Олександр Іванович

   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна