MYKHAILO HRUSHEVSKY DIGITAL ARCHIVES


е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО


Розділи

Деталізований пошук
Дати

Листи

      
Записки товариства імені Шевченка. Т. 25, кн. 5 (1898)
Бібліотека
адреса матеріалу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/item/0001473
Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.
 
Т. 25, кн. 5, 1898.
Highslide JS

Попередній перегляд:         Завантажити - 33.087 Mb

Довідки про авторів:

 ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1898 рік:
 • Т. 21, кн. 1
 • Т. 22, кн. 2
 • Т. 23-24, кн 3-4
 • Т. 25, кн. 5
 • Т. 26, кн. 6

 • Архів всіх випусків
 • Всі статті збірника

  1. Зміст:
  2. Молотовське срібло, археологічна замітка (з 1 фототипією і малюнками в тексті) / М. Грушевський. - С. 1-6 [5]  
  3. Причинки до зносин Петра Дорошенка з Польщею в 1670-2 р. / О. Целевич. - С. 1-26 [12]
  4. 1 і 2 падолиста 1848 р. у Львові (урядове справоздання) / Ю. Левицький. - С. 1-43 [38]
  5. Ювілей українсько-руської літератури. - С. 1 [81]

  6. Miscellanea. - С. 1-12 [82]
  7. Продажа "попівства" в с. Скопові 1592 р. / М. Зубрицький. - С. 1-2 [82]
  8. Надання маґдебурського права містечку Дідову (в Київщині), 1596 р. / М. Грушевський. - С. 3-5 [84]  
  9. Граничний став, епізод із 1805 року / І. Франко. - С. 5-12 [86]

  10. Наукова хроніка. - С. 1-80 [94]
  11. Огляд часописей за 1897 р.: часописи видавані на російській Україні / Л. П.. - С. 1-30 [94]
  12. Огляд західно-європейської літератури по культурній і політичній історії, історії літератури та штуки в 1897 р. (кінець) / М. Кордуба. - С. 31-80 [124]

  13. Бібліографія (рецензії й справоздання). - С. 1-54 [174]
  14. В. Б. Антоновичъ. Археологическая карта Кіевской губерніи, додаток до XV т. Древностей моск. Археол. Товариства, Москва, 1895, 4°, ст. 139 + 20 + мапа; По вопросу объ уничтоженіи Ярославова вала. (відбитка з ґазети: Кіевское слово), К., 1895, ст. 40, 16°; По вопросу объ уничтоженіи Ярославова вала. (відбитка з Чтеній київ. історич. товар, т. IX), К., 1896, ст. 19; Описаніе монетъ и медалей, хранящихся въ нумизматическомъ музеѣ Университета св[ятого] Владиміра. Вып. I: Монеты древняго міра. (відбитка з київськ. Университегских Извѣстій 1896 р.), К., 1896, ст. ІІ + 286; Публичныя лекціи по геологіи и исторіи Кіева, читанныя профессорами П. Я. Армашевскимъ и Вл. Б. Антоновичемъ въ историческомъ обществѣ Нестора лѣтописца. К., 1897. 87 с. + рис. / М. Грушевський. - С. 1–6  
  15. Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus Graecis et Latinis collegit et cum versione rossica еdidit Basilius Latyschev. Извѣстія древнихъ писателей греческихъ и латинскихъ о Скиѳіи и Кавказѣ. Собралъ В. В. Латышевъ,т. I: Греческіе писатели, вип. 2 (додаток до "Записок имп. Русскаго Археологич. Общества"), Спб., 1896, с. 297–600 / М. Грушевський. - С. 6  
  16. Петро Бѣлиньскій. О уживаню парныхъ купелѣвъ у народовъ славяньскихъ. Причинокъ до исторіи культуры, Тернопіль, 1896 / М. К. . - С. 7
  17. А. А. Шахматовъ. О начальномъ кіевскомъ лѣтописномъ сводѣ, І–III, Москва, 1897, 58 с. (відбитка з Чтеній московськ. історичного тов. 1897, III).; Кіевопечерскій Патерикъ и Печерская лѣтопись (Извѣстія отдѣленія русскаго яз. и словесн. Академіи наук, 1897 кн. III); Житіе Аптонія и Печерская лѣтопись (Журналъ Министерства Нар. Просвѣщ. 1898, III).; Eugen Ścepkin. Zur Nestorfrage (Archiv für Sl. Philologie, 1897, t. XIX, c. 498–554); А. А. Шахматовъ. Отзывъ о сочиненіи: Eugen Śсерkin Zur Nestor frage (Извѣстія отд. руск. яз. 1898, I, с. 116–130); Н. И. Петровъ. Подлинность поученій преп. Ѳеодосія Печерскаго о питіи и чашахъ тропарныхъ и о казняхъ божіихъ (ib. 1897, III с. 783–5); Д. И. Абрамовичъ. Къ вопросу объ источникахъ Несторова Житія преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго (ib. 1898, I с. 243–6); Нѣсколько словъ въ дополненіе къ изслѣдованію А. А. Шахматова "Кіевопечерскій Патерикъ и Печерская Лѣтопись” (ib. 1898, И с. 536–40) / М. Грушевський. - С. 8–12  
  18. Памятники древне русской церковно учительной литературы, випуск III, Спб., 1897, ст. XVIII+330 / О. Грушевський. - С. 12–14  
  19. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ, трудъ И. И. Срезневскаго, т. II в. II, Спб., 1898, ст. 497–864, 4° / М. Грушевський. - С. 14  
  20. И. В. Галантъ. Къ исторіи поселенія евреевъ въ Польщѣ и Руси вообще и въ Подоліи въ частности (Восход, 1897, Кн. VIII, 52–69; Кн. IX, 22–34) / С. Єфремов. - С. 14–17
  21. А. Ярушевичъ. Ревнитель православія князь Константинъ Ивановичъ Острожскій (1461–1530) и православная Литовская Русь въ его время, Спб., 1897, ст. 249+ХVІІ+ІІ / П.. - С. 17–18
  22. К. Харламповичъ. Къ исторіи западно-русскаго просвѣщенія. Виленская братская школа въ первые полвѣка ея существованія (Литовские епархиальные ведомости, 1897, № 16–22) / С[ицінський] Ю[хим]. - С. 19
  23. Władysław Łoziński. Sztuka lwowska w XVI і XVII wieku. Architektura i rzeźba, Львів, 1898, ст. III+228, вел. 8°, 103 рисунки в тексті / М. Грушевська. - С. 19–23  
  24. Н. И. Петровъ. Описаніе рукописныхъ собраній находящихся въ городѣ Кіевѣ, выпускъ II, Москва, 1897, ст. 294 (відбитка з Чтеній моск. істор. товариства) / І. Франко. - С. 23–26
  25. Кіевская академія съ половины XVIII вѣка до преобразованія ея въ 1819 году, В. Серебренникова, К., 1891, ст. 223 / С. Грущенко. - С. 26–28
  26. В. П. Горленко. Южнорусскіе очерки и портреты. К., 1898. 229 с. / І. Копач. - С. 28–30
  27. П. Милюковъ. Главныя теченія русской исторической мысли, томъ первый, Москва, 1897, ст. ХІ+306 / М. Грушевський. - С. 30–32
  28. Воспоминанія о Н. И. Костомаровѣ и А. Н. Майковѣ Николая Барсукова, Спб., 1898, ст. 31 / О. Кониський. - С. 32
  29. Современная малорусская этнографія Н. О. Сумцова, К., 1897, с. 85 (відбитка з Київської Старини) / І. Кокорудз. - С. 32–36
  30. В. П. Милорадовичъ. Народные обряды и пѣсни Лубенскаго уѣзда Полтавской губерніи, записанные въ 1888–1895 г., Харьков, 1897, 223 с. (відбитка з Збірника Харьк. іст.-філ. тов.) / О. Рад[ак]ова. - С. 36–38
  31. В. Милорадовичъ. Прощаніе рекрута и рекрутскія пѣсни въ лубенскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи (Киевская Старина 1897, [Кн.] VIII, с. 80–95) / В. Гнатюк. - С. 38–39
  32. А. Г. Хатемкинъ. Пѣсни молодежи въ современной деревнѣ ( Киевская Старина 1897, [Кн.] IX, с. 272–318) / В. Гнатюк. - С. 39–40
  33. [Рец. на кн.:] Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne wydawane staraniem komisyi antropologicznej Akademii umiejętności w Krakowie, t. II, Краків, 1897, ст. 156+379 / М. Г[рушевський], В. Гнатюк. - С. 40–47  
  34. Труды Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета, вип. 8-й, Камінець Под., 1897, ст. II + 497. - С. 47–50
  35. Сборникъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества, т. Х, Харьков, 1897. / Е. Р-ова . - С. 50–52
  36. Видавництва й книжки, обговорені в сім томі. - С. 53–54

  37. З Товариства (май-серпень 1898 р.). - С. 1-4 [228]
  38. Засідання відділу. - С. 1-2 [228]
  39. Засідання секцій. - С. 3-4 [230].   

  Всі права захищені ©

         

  Розробка сайту та програмно-технологічна підтримка: Катерина Лобузіна